Skolebestyrelsen

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Jack Nør Christensen
Repræsentant fra Ballerup kommune
Telefon: 29931975
Mail: jacr@balk.dk

Anette Nørbjerg Luffe
Forældrerepræsentant

Claus Dalsgaard
Forældrerepræsentant
Telefon: 4464 8008 / 2844 6660
Mail: cd@c-dalsgaard.dk

Dorthe Andersen
Forældrerepræsentant
Telefon: 2533 1331
Mail: d.andersen02@gmail.com

Helene Elisabeth Fabricius Gerlykke-Dohn
Forældrerepræsentant
Telefon: 2033 3533
Mail: hdohn1610@hotmail.com

Pernille Hjorth
Forældrerepræsentant

Sven Sünksen
Forældrerepræsentant
Telefon: 3024 4626
Mail: sven@sunksen.dk

Lars Vengfelt
Ledelsesrepræsentant

Pernille Nielsen
Ledelsesrepræsentant
Telefon: 2443 2823
Mail: pni@balk.dk

Christian Petersen
Medarbejderrepræsentant

Hans Verner Poulsen
Medarbejderrepræsentant

Christina Voldby Sünksen
Suppleant
Telefon: 4449 4626 / 6146 5602
Mail:christina@sunksen.dk

Principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Ordblindeinstituttet.

Du finder dem her: Principper for Ordblindeinstituttet.

Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens arbejdsområder, ansvar og kompetence er defineret i Folkeskoleloven og i vedtægt for styrelsen af Ballerup kommunes skolevæsen. Heri findes derfor grundlaget for denne forretningsorden. I tvivlstilfælde er det derfor disse og kommunalbestyrelsen, der konsulteres.

Forretningsordenen er et nøgledokument. Til denne knytter sig de retningslinier skolebestyrelsen har givet skolen.

Skolebestyrelsens sammensætning
Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter , der alle har stemmeret.

Valg til skolebestyrelsen
Valg til skolebestyrelsen afholdes på Ordblindeinstituttet hvert 4 år. Skolebestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg.

Skolebestyrelsens virksomhed
Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder med mindre andet er besluttet. Formanden, subsidiært næstformanden kan ekspedere presserende sager, som derefter fremlæges til godkendelse på førstkommende møde.

Skolebestyrelsens primære arbejdsopgaver
Skolebestyrelsens primære arbejdsopgaver er, at

  • give retningslinier for skolens drift
  • føre tilsyn med at givne retningslinier overholdes
  • godkende undervisningsmidler
  • godkende timefordeling
  • deltage i bedømmelsesudvalg, der indstiller til ansættelse
  • udarbejde og godkende skolens budget
  • give retningslinier for skole-hjem samarbejdet
  • give retningslinier for skolens udadvendte aktiviteter
  • besvare spørgsmål stillet af kommunen

For at lette arbejdet kan der nedsættes enkelte udvalg.

Møderne: 
Deltagere
I skolebestyrelsens møder deltager ud over skolebestyrelsen også suppleanterne samt et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen, og 2 repræsentanter fra skoleledelsen, der fungerer som sekretærer. Ingen af disse har stemmeret. Skolebestyrelsens møder er ikke offentlige. Der kan indkaldes andre til skolebestyrelsesmøder med henblik på at forelægge, belyse eller drøfte specifikke sager.

Mødefrekvens
Der afholdes 6-8 ordinære møder pr. år. Der aftales fast møderække for et halvt år ad gangen Møder afholdes så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette med angivelse af forslag til dagsorden.

Dagsorden
Punkter, der ønskes på dagsorden meddeles skolen senest 7 dage inden mødet. Formanden og skolen fastsætter dagsordenen. Indkaldelse med dagsorden samt bilag udsendes normalt senest 4 hverdage før mødets afholdelse. I særlige tilfælde, kan indkaldelse og dagsorden meddeles med kortere varsel.

Mødeledelse
Formanden leder møderne. Ved formandens forfald ledes mødet af næstformanden.

Beslutningsdygtighed
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og når forældrerepræsentanterne udgør et flertal af disse. Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning. Der kan kun afgives personlig stemme ved fremmøde.

Mødereferater
Sekretæren udarbejder beslutningsreferat, der omfatter alle beslutninger vedtaget på mødet, selv for punkter, der ikke fremgår af dagsordenen. Ethvert medlem kan forlange eventuelle særstandpunkter ført til referat. For sager af personlig karakter, føres ikke referat. Referater udsendes til bestyrelsens medlemmer og suppleanter umiddelbart efter hvert møde. Referatet godkendes af bestyrelsen og ved næste bestyrelsesmøde.

Forretningsordenen offentliggøres på Ordblindeinstituttets hjemmeside.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 14. juni 2016, Linda Hofman for Skolebestyrelsen.