Skolebestyrelsen

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Jack Nør

Repræsentant fra Ballerup kommune

Mail: jacr@balk.dk

Sven Sünksen

Formand, forældrerepræsentant, tilknyttet C1 og C2

Mail: sven@sunksen.dk

Anette Nørbjerg Luffe

Næstformand, forældrerepræsentant, tilknyttet A1 og D2

Mail: aluffe@gmail.com

Christina Voldby Sünksen

Forældrerepræsentant, tilknyttet B2

Mail:christina@sunksen.dk

Christian Byskov

Forældrerepræsentant, tilknyttet B1

Mail: starbyskov@gmail.com

Heidi Engelbrechtsen

Forældrerepræsentant, tilknyttet D1

Mail: heidi.valby74@gmail.com

Jeanett Madsen

Forældrerepræsentant, tilknyttet A3

Mail: jeanetthedes@yahoo.dk

Jeanette Fjordager

Forældrerepræsentant, tilknyttet B3

Mail: chrilauravej7@hotmail.com

Lars Vengfelt

Ledelsesrepræsentant

Mail: larv@balk.dk

Stine Ellehammer

Ledelsesrepræsentant

Mail: stan@balk.dk

Pernille Nielsen

Ledelsesrepræsentant

Mail: pni@balk.dk

Melissa Baun Pedersen

Medarbejderrepræsentant

Charlotte Hjort Hersløv

Medarbejderrepræsentant

Marianne Zandersen

Suppleant, tilknyttet A2

Mail: marianne@zandersen.com

Helene Gerlykke-Dohn

Suppleant

Mail: hdohn1610@hotmail.com

 

Principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Ordblindeinstituttet.

Du finder dem her: Principper for Ordblindeinstituttet.

Referater

Du kan se referaterne fra Skolebestyrelsens møder her.

Ønsker du ældre referater er du velkommen til at kontakte skolen.

Forretningsorden

Formål:

Formålet med forretningsordenen er at skabe et overblik over skolebestyrelsens arbejdsområde, ansvar og kompetencer. Forretningsordenen er udarbejdet med udgangspunkt i Folkeskolelovens §44.

Skolebestyrelsens sammensætning:

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. Derudover er skolens leder, skolens souschef, skolens sekretær og den politisk udpeget byrådsrepræsentant også med til møderne, men uden stemmeret.

Valg til skolebestyrelsen:

Der afholdes valg til skolebestyrelsen hvert 2. år, men kun for halvdelen af skolebestyrelsen, så vi derved sikre, at hele skolebestyrelsen ikke bliver skiftet ud på én gang. Man bliver valgt for 4 år af gangen, der er valg i lige år og valgperioden starter d. 01. august. Efter hvert valg konstituerer skolebestyrelsen sig selv. Elevrepræsentanterne samt medarbejderrepræsentanten vælges for et år af gangen.

Beslutningsdygtighed:

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er et flertal af forældrerepræsentanterne er tilstede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Man skal være til stede ved møderne for at kunne afgive sin stemme. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Skolebestyrelsens virksomhed:

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed løbende på skolebestyrelsesmøderne, medmindre andet er aftalt. Formanden og evt. næstformanden kan ekstraordinært ekspedere presserende sager, som derefter fremlægges til godkendelse på førstkommende møde.

Skolebestyrelsens primære arbejdsopgaver er:

  • At udarbejde principper for skolens virke (FSL § 44).

  • At føre tilsyn med at principperne overholdes.

  • Deltagelse ved ansættelsessamtaler for medarbejdere og ledere.

  • Udarbejdelse af høringssvar til Ballerup kommune.

  • Årsberetning.

  • Føre tilsyn med økonomi samt godkendelse af budget og regnskab.

Rammer for skolebestyrelsesmøderne:

Ordinære møder afholdes ca. en gang om måneden. Afbud meddeles skolens sekretær. Punkter til dagsorden skal sendes til formanden eller skolelederen senest 10 dage før mødet. Senest 5 dage før mødet skal dagsorden og bilag sendes ud. Formanden leder møderne – ved forfald er det næstformanden. Skolens sekretær udarbejder et beslutningsreferat, der offentliggøres på skolens hjemmeside. Der er tavshedspligt for alle medlemmer af skolebestyrelsen.

Opfølgning: Planlægges til skoleåret 2022-2023. Vedtaget: 3.11.2020