Skolebestyrelsen

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Jack Nør Christensen

Repræsentant fra Ballerup kommune

Mail: jacr@balk.dk

Sven Sünksen

Formand, forældrerepræsentant, tilknyttet C1 og C2

Mail: sven@sunksen.dk

Anette Nørbjerg Luffe

Næstformand, forældrerepræsentant, tilknyttet A1 og D2

Mail: aluffe@gmail.com

Christina Voldby Sünksen

Forældrerepræsentant, tilknyttet B2

Mail:christina@sunksen.dk

Christian Byskov

Forældrerepræsentant, tilknyttet B1

Mail: starbyskov@gmail.com

Heidi Engelbrechtsen

Forældrerepræsentant, tilknyttet D1

Mail: heidi.valby74@gmail.com

Jeanett Madsen

Forældrerepræsentant, tilknyttet A3

Mail: jeanetthedes@yahoo.dk

Jeanette Fjordager

Forældrerepræsentant, tilknyttet B3

Mail: chrilauravej7@hotmail.com

Lars Vengfelt

Ledelsesrepræsentant

Mail: larv@balk.dk

Stine Ellehammer

Ledelsesrepræsentant

Mail: stan@balk.dk

Pernille Nielsen

Ledelsesrepræsentant

Mail: pni@balk.dk

Melissa Baun Pedersen

Medarbejderrepræsentant

Charlotte Hjort Hersløv

Medarbejderrepræsentant

Marianne Zandersen

Suppleant, tilknyttet A2

Mail: marianne@zandersen.com

Helene Gerlykke-Dohn

Suppleant

Mail: hdohn1610@hotmail.com

 

Principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Ordblindeinstituttet.

Du finder dem her: Principper for Ordblindeinstituttet.

Referater

Du kan se referaterne fra Skolebestyrelsens møder her.

Ønsker du ældre referater er du velkommen til at kontakte skolen.

Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens arbejdsområder, ansvar og kompetence er defineret i Folkeskoleloven og i vedtægt for styrelsen af Ballerup kommunes skolevæsen. Heri findes derfor grundlaget for denne forretningsorden. I tvivlstilfælde er det derfor disse og kommunalbestyrelsen, der konsulteres.

Forretningsordenen er et nøgledokument. Til denne knytter sig de retningslinier skolebestyrelsen har givet skolen.

Skolebestyrelsens sammensætning

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter , der alle har stemmeret.

Valg til skolebestyrelsen

Valg til skolebestyrelsen afholdes på Ordblindeinstituttet hvert 4 år. Skolebestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg.

Skolebestyrelsens virksomhed

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder med mindre andet er besluttet. Formanden, subsidiært næstformanden kan ekspedere presserende sager, som derefter fremlæges til godkendelse på førstkommende møde.

Skolebestyrelsens primære arbejdsopgaver

Skolebestyrelsens primære arbejdsopgaver er, at:

  • give retningslinier for skolens driftføre
  • tilsyn med at givne retningslinier overholdes
  • godkende undervisningsmidler
  • godkende timefordeling
  • deltage i bedømmelsesudvalg, der indstiller til ansættelse
  • udarbejde og godkende skolens budget
  • give retningslinier for skole-hjem samarbejdet
  • give retningslinier for skolens udadvendte aktiviteter
  • besvare spørgsmål stillet af kommunen

For at lette arbejdet kan der nedsættes enkelte udvalg.

Møderne 

Deltagere

I skolebestyrelsens møder deltager ud over skolebestyrelsen også suppleanterne samt et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen, og 2 repræsentanter fra skoleledelsen, der fungerer som sekretærer. Ingen af disse har stemmeret. Skolebestyrelsens møder er ikke offentlige. Der kan indkaldes andre til skolebestyrelsesmøder med henblik på at forelægge, belyse eller drøfte specifikke sager.

Mødefrekvens

Der afholdes 6-8 ordinære møder pr. år. Der aftales fast møderække for et halvt år ad gangen Møder afholdes så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette med angivelse af forslag til dagsorden.

Dagsorden

Punkter, der ønskes på dagsorden meddeles skolen senest 7 dage inden mødet. Formanden og skolen fastsætter dagsordenen. Indkaldelse med dagsorden samt bilag udsendes normalt senest 4 hverdage før mødets afholdelse. I særlige tilfælde, kan indkaldelse og dagsorden meddeles med kortere varsel.

Mødeledelse

Formanden leder møderne. Ved formandens forfald ledes mødet af næstformanden.

Beslutningsdygtighed

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og når forældrerepræsentanterne udgør et flertal af disse. Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning. Der kan kun afgives personlig stemme ved fremmøde.

Mødereferater

Sekretæren udarbejder beslutningsreferat, der omfatter alle beslutninger vedtaget på mødet, selv for punkter, der ikke fremgår af dagsordenen. Ethvert medlem kan forlange eventuelle særstandpunkter ført til referat. For sager af personlig karakter, føres ikke referat. Referater udsendes til bestyrelsens medlemmer og suppleanter umiddelbart efter hvert møde. Referatet godkendes af bestyrelsen og ved næste bestyrelsesmøde.

Forretningsordenen offentliggøres på Ordblindeinstituttets hjemmeside.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 14. juni 2016, Linda Hofman for Skolebestyrelsen.