Referater fra Skolebestyrelsens møder

Her kan du læse de seneste referater fra skolebestyrelsens møder på OI.

Marts 2022

Referat af Skolebestyrelesmøde 8. marts 2022

 

Dato: Tirsdag den 8. marts 2022

Tid: 17.00-18.00

Sted: Personalerummet

 

Tilstede:

Lars Vengfelt, Marianne Zandersen, Jeanette Fjordager, Jeanett Madsen, Sven Sünksen, Christina Sünksen, Charlotte Hersløv, Louise Frandsen, Pernille Nielsen og Stine Ellehammer (referent)

Fraværende:

Christian Byskov, Anette Luffe, Helene Dohn, og Simon Knudstrup (Repræsentant fra Ballerup kommune)

Mødeleder:

Sven Sünksen

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 7. december 2021

Godkendt

 

2. Opfølgning fra sidste møde vedr. emner fra elevrådet

1. OI har et stort ansvar som uddannelsesinstitution. Alle skal tale ordentligt til hinanden. De elever, som ikke taler grimt, bliver pressede. ”Energien” til at få gjort noget ved det grove sprog kommer fra eleverne selv (elevrådet) og det skal ske i samarbejde mellem elevråd, lærere og administration. En idé var at få Mads (SSP) ud til et arrangement, evt. en temadag.

2. Der er ved at blive fundet priser på boldkasser til hvert hold.

3. Det skal tages op i MED-udvalget, hvordan vikarundervisningen kan gøres bedre.

4. Tur for hele skolen afventes.

 

2.1 Elevrådet

Udsat

 

3. Nyt fra ledelsen

Der er pt 11 hold og 92 elever.

Der er 74 elever pr 1/8-22

OI lukker kl. 11:45 fredag den 25. marts, da der er arrangeret en personaleweekend på Hotel Marienlyst. Der skal bl.a. arbejdes med vores APV.

Hvad er vores kerneydelse? Hvordan kan vores hverdag blive struktureret i forhold til eleverne og de udfordringer, vi mødes med?

CP har fået nyt arbejde pr. 1/3-22

LV har fået nyt arbejde pr. 1/4-22

LVI (støttefunktion) stopper pr. 31/3-22

SE går på pension pr. 1/4 – 22

 

4. Regnskab for 2022

Ingen kommentarer til regnskabet 2021.

 

5. Prøveeksamen v/ Helene

Udgår

 

6. Covid-19

I forhold til de nye regler for Covid-19 skal man blive hjemme i 4 dage med mindre man har symptomer.

 

7. Meddelelser og orientering

A-årgangen:

A1 og A2: bruger tid på at tale om situationen i Ukraine. Fokus på læsning - i A2 afholdes læsekampagne i onlinebiblioteket Bookbites, mens A1 laver læsehold. Desuden er der fokus på trivsel og sprogbrug, som også har været oppe og vende i elevrådet. Der bruges fortsat tid på rutiner og at gøre eleverne undervisningsparate.

B-årgangen:

Fælles: Corona har gjort at vi har været meget klasseopdelt i en lang periode, så efter restriktionernes ophævelse har vi sat fokus på fællesskab i form af fælles projekter og ture på b-årgangen. For nyligt har vi været på ekskursion til Louisiana, afholdt fastelavn, og har bl.a. en teatertur i sigte i april.

Elevrådet: Har haft fokus på at arbejde med sprogbrug og trivsel på skolen.

B1: Arbejder pt med Kim Fupz Aakesons forfatterskab.

B2: Har arbejdet med projektopgave, hvor eleverne fordybede sig i et selvvalgt emne med efterfølgende fremlæggelser.

B3: Eleverne har arbejdet med nytårstaler, som de fremlagde for hinanden.

C-årgangen:

Situationen i Ukraine.

Blandet dansk på alle 3 hold.

Projektopgave, brobygning og terminsprøve.

Der er bedre trivsel på årgangen, fordi man kan være på tværs af holdene.

C2 har lyttet til podcast og selv produceret podcast.

D-årgangen har travlt med projektopgaven.

Jeanett havde været til møde i Skoleforum, hvor Anne Vang blandt andet havde holdt et oplæg om diagnosebørn.

8. Evt

Intet til punktet evt.

 

Efterfølgende var der valgmøde, hvor ingen forældre mødte op.

 

Ref. Stine Ellehammer

 

Maj 2021

Referat for skolebestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 5. maj 2021

Tid: 17.00-20.00

Sted: Virtuelt

Tilstede:

Lars Vengfelt, Charlotte Hersløv, Sven Sünksen, Heidi Engelbrechtsen, Marianne Zandersen, Jeanette Fjordager, Jeanett Madsen, Anette Luffe, Christina Sünksen, Helene Dohn, Pernille Nielsen og Stine Ellehammer (referent)

Fraværende:

Christian Byskov, Louise Frandsen og Jack Nør

Mødeleder:

Lars Vengfelt

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 9.2.2021

Godkendt

2. Elevrådet

Elevrådet planlægger en fernisering, måske som en videopræsentation, af udsmykningen på elevgangen, når vi igen må blande os.

3. Skoleår 2020/2021/nyt fra ledelsen

Elevtal:

98 elever pr. 1.5.2021

Personale:

Der er 1 langtidssygemeldt lærer.

Der er ansat to nye pædagoger, Rasmus (A1) og Cecilie (B2).

Jean fortsætter til en opgave (A3) i kommende skoleår. Der vil derfor være ansat 5 pædagoger på OI i skoleåret 2021-22.

Visitation:

Vi kender endnu ikke antallet af nye elever til kommende skoleår.

IPad – A-gruppen v/CH:

IPad udfases i løbet af dette skoleår. De bliver ikke brugt til undervisningsformål, hvert hold i A-gr. får de resterende IPads til underholdningsbrug, indtil de ikke fungerer mere.

Kommende skoleår – opstart:

Vi er udfordret i forhold til holdlærerfordelingen, derfor er 2. planlægningsmøde rykket en uge.

Vi har ikke besluttet, hvor mange hold, vi skal oprette på mellemtrinnet.

4. Røgfri skole

Enighed om, at ”røgfri skole” ikke er et princip, men er en del af ordensreglementet, da det er politisk bestemt.

Tiltag i forbindelse med røgfri skole skal dokumenteres. Hvad vi gør som skole, skrives ind i skolebestyrelsens velkomstskriv til nye forældretages og tages op på et skolebestyrelsesmøde til efteråret. Det er vigtigt, at der er klare konsekvenser, hvis der ryges i skoletiden og lige så vigtigt, at der gives redskaber til at sige NEJ TAK til at begynde at ryge.

Der blev stillet forslag om, at det er et emne, der tages op når der er ”fredagscafe”, der kan inviteres unge foredragsholdere, som kan fortælle om egne oplevelser/misbrug. Måske skal emnet målrettes en bestemt årgang, da ”fredagscafé” er for alle. Elevrådet evaluerer de tiltag, der bliver iværksat.

Lars informerer alle forældre på det fælles forældremøde.

5. Covid19

En enkelt elev i en af D-grupperne blev smittet. Angående genoplukning: OI gør, som vi hele tiden har gjort, da specialskoler har ikke været omfattet af restriktioner.

6. Meddelelser og orientering

Nyt fra hverdagen:

A-gr.; har lavet online fredagscafé med Bingo, ”just-dance” og lavet stafet ude på boldbanerne

B-gr.; det fungerer rigtig fint med at være opdelt på årgangen. Der har været meget ro på.

C-gr.; har lavet projektopgave, det var svært at skulle fremstille et produkt.

D-gr.: der har været et god stemning til prøverne.

Sidste skoledag for D-gruppen bliver fredag den 21. maj.

7. Evt.

Fokus på nye forældre til SB. Heidi og Anette tænker over, om de vil blive i SB i det kommende skoleår.

 

Venlig hilsen

Lars Vengfelt

September 2020

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag d. 8. september 2020

Tid: 17.00-20.00

Sted: Lærerværelset

Tilstede:

Lars Vengfelt, Sven Sünksen, Anette Luffe, Jack Nør, Christina Sünksen, Charlotte Hersløv,Melissa Pedersen, Marianne Zandersen, Stine Ellehammer og Pernille Nielsen (referent)

Fraværende: , Helene Gerlykke-Dohn, Christian Byskov, Jeanette Fjordager, Jeanett Madsen, Heidi Engelbrechtsen,

Mødeleder: Sven Sünksen –

 

Vi startede med punkt 2 – Nyt fra elevrådet.

 

Godkendelse af referatet fra 26.8.20

Godkendt.

Præsentationsrunde

Kort præsentationsrunde da det var Marianne Zandersens første skolebestyrelsesmøde.

Elevrådet v/ Mathilde fra B1 og Peter fra D2 – henholdsvis næstformand og formand.

 • Der var planlagt en Nerfwar konkurrence i foråret – men blev aflyst som følge af Covid19. BAFE vil forsøge at afvikle konkurrencen i år. Afventer melding fra Ballerup kommune.
 • Eleverne er blevet bedre til at sortere skrald. Elevrådet vil gerne, have hvis det var muligt, at OI fik deres egen skralderum. (foran klasselokalerne)
 • Elevrådet vil arrangere noget i.f.m. Lærernes dag. – Det aftales med administrationen.
 • Eleverne synes, at reglerne omkring frikvarterne er uklare – der kommer forskellige meldinger fra lærerne. De synes også, at gårdvagterne er usynlige. Der er et ønske om et skema og billede så man ved, hvem der er gårdvagt. Lars kommer rundt i klasserne og fortæller omkring regler og hvorfor der er de strikse regler i.f.m Covid19. Administrationen kigger på ønsket omkring skema og billede.
 • Udskolingen keder sig i pauserne. Man må ikke hænge ud. Der er et ønske om at indrette grupperummene ”federe” så de også kunne bruges i pauserne. Evt. en designkonkurrence. Administrationen følger op på dette.
 • Ønske om at udsmykke gangen. Administrationen følger op på dette.
 • Ønske om fællesarrangementer – men dette er ikke muligt p.g.a Covid19.
 • ”Fredagscafe” genoptages når retningslinjer tillader det.
 • Elevrådet ønsker at blive inddraget i planlægningen af flexugen.
 • Skraldekonkurrence – hvilken klasse samler mest skrald.
 • Elevrådet ønsker flere møder med KL – gerne hver 4. uge. Administration følger op på dette.

Orientering om skolebestyrelsesarbejdet

Udsættes til næste gang.

Skoleår 2020/2021 - nyt fra ledelsen

1. God opstart for personalet og elever. Der har været afholdt Storebadedag dog lidt anderlede end vi plejer. Alt var planlagt efter, at alle var sammen med deres årgang. Det er

også gået fint med at være tilbage på store hold/klasse efter, at klasserne før sommerferien var delt i små hold.

2. Budgetforslag for 2021 – taget til efterretning

3. 87 elever – 11 klasser (evt. 2 elever på vej)

4. Line er pt. ansat i et erhvervsafklaringsforløb. Hun skal fortrinsvis have opgaver på PLC. 2 lærere, er væk – grundet sygdom i den nære familie. Der er sørget for vikardækning.

Der er ansat en ny uddannelsesvejleder Mia. Mia vil være her 2 gange om ugen.

Legepladsen er zoneopdelt. Når der er pauser, er man sammen med dem fra ens egen årgang. I uge 43 bliver der sat flere gårdvagter på. Frikvartersaktiviteter afventer. Der kan
pt. ikke laves frikvartersaktiviteter på tværs af årgangene.

5. Der afholdes skolehjem samtale i uge 43. Revisitationsmøderne starter ultimo oktober. Visitationsudvalget er pt. i gang med at forenkle de elevsagerne. Der er meget læsestof

visitationsudvalget skal i gennem. OI har i den forbindelse prøvet at lave ”elevplanen” om. I januar/februar vil der være et møde med repræsentanter fra visitationsudvalget, hvor de nye

elevplaner vil blive evalueret.

Covid19

Der er kommet nye restriktion i Ballerup kommune.

 • Forsamlingsantallet sænkes fra 100 til 50 personer
 • Opfordring til at alt, hvad der kan foregå udenfor, foregår udenfor.
 • Aflysning af sociale arrangementer
 • Lad være med at komme syge på arbejdet
 • Undgå offentlig transport, hvis andet er muligt
 • Snotnæser – klart snot ok – gult eller grønt – hjemsendelse
 • Julefrokosten er aflyst
 • Motionsdagen skal foregå årgangsopdelt
 • Anbefalinger om at begrænse trængslen i detailhandlen – det vil sige, at udgangstilladelsen for vores udskolingselever er inddraget – ingen Netto, medmindre vi står i en situation, hvor en elev ikke har mad med, så må man gå alene derned. Lars går rundt i klasserne i løbet af ugen og orienterer om dette. Forældre orienteres på Aula.
 • Det aftaltes, at hvis der er klasser/årgange, der sendes hjem – skal der inden 24 timer gives information herom til forældrene på Aula. På lærermødet 22.9 vil der blive arbejdet med, hvad/hvordan OI gør i.f.m. med hjemsendelse af elever. Så det bliver en mere ensrettet proces for alle klasser. Der blev givet udtryk for manglende kommunikation til elever/forældre, efterlysning af en oversigt over, hvornår er der online undervisning og hvor opgaverne er. Der skal udarbejdes et overskueligt skema til elever/forældre over, hvornår og hvilke fag, man har.

Ændring af styrelsesvedtægten

Tages til efterretning. Administrationen undersøger om det har indflydelse på stillingsbeskrivelsen af lederen på OI og hvem han/hun refererer til.

10. klasse på OI

De sidste 3 år er søgning til 10. klasse på OI været meget lav, hvilket betyder, at det ressourcemæssigt har været meget dyrt. OI kan heller ikke tilbyde de valgfag, som man skal i

10. klasse. Opfordringen til 9. klasselærerne er, at der er ingen elever der skal revisiteres til OI i det kommende skoleår. Lars melder det ud til forældrene.

Der afholdes uddannelsesaften den 6. oktober for 8. og 9. klasse på OI.

Der er ligeledes en uddannelsesmesse i Bella centret, hvor man kan få en viden omkring de forskellige uddannelsesmuligheder.

Det er muligt allerede fra 6. klasse at komme i praktik.

Man skal som forældre være nysgerrig/opsøgende på de forskellige muligheder også i.f.t. efterskoler og især på, hvornår man skal skrives op.

Fra 2022 forventes det, at der etableres et samarbejde med Next, Kasperskolen og OI.

Ledelsen

Der er orienteret under punkt 4. Medarbejderne – god stemning på skolen.

Evt.

På sidste møde blev der fremsat et ønske fra forældrene, at det meldes ud til forældrene når eleverne er fordelt på de forskellige hold (matematik, engelsk, m.m.). Så forældrene ved,hvilke lærere deres barn har i de forskellige fag. Dette er ikke sket endnu. Vi tager det med på vores meddelelsesmøde.

Lejrskole er i 7. klasse og 9. klasse. ( henholdsvis 3 og 4 overnatninger. )

Der er ventilation på skolen/ i klasselokalerne.

PLC – har åben 2 dage om ugen. Men klasselærerne har mulighed for at benytte det, når som helst.

Venlig hilsen

Lars Vengfelt

August 2020

Referat for skolebestyrelsesmøde

Dato Onsdag d. 26. august 2020

Tid 17.00-19.00

Sted Lærerværelset

Tilstede:

Lars Vengfelt, Sven Sünksen, Claus Dalsgaard, Anette Luffe, Jack Nør, Christina Sünksen, Dorthe Andersen, Helene Gerlykke-Dohn, Pernille Hjort, Charlotte Hersløv, Melissa Pedersen, Jeanette Fjordager, Jeanett Madsen, Heidi Engelbrechtsen, Stine Ellehammer og Pernille Nielsen (referent)

Fraværende: Marianne Zandersen, Christian Byskov

Mødeleder: Sven Sünksen

1 Godkendelse af referatet fra 11.6.2020

Der er ikke kommet nogle indsigelser på referatet. Referatet er taget til efterretning.

2 Konstituering af skolebestyrelsen

Ordblindeinstituttets hjemmeside vil blive opdateret med de nye medlemmer af skolebestyrelsen – samt hvilke klasse de enkelte medlemmer er repræsentanter for.

Sven Sünksen og Anette Luffe er repræsentanter i skoleforum.

 

Formand: Sven Sünksen

Klasserepræsentant: C1 og C2

Næstformand: Anette Luffe

Klasserepræsentant: A1 og D2

 

Øvrige medlemmer

Christina Sünksen

Klasserepræsentant: B2

Christian Byskov

Klasserepræsentant: B1

Jeanette Fjordager

Klasserepræsentant: B3

Jeanett Madsen

Klasserepræsentant: A3

Heidi Engelbrechtsen

Klasserepræsentant: D1

Suppleanter

Marianne Zandersen

Klasserepræsentant: A2

Helene Gerlykke-Dohn

3 Møderække for skoleåret 2020-2021

8.9+21.10+3.11+6.1+2.2+7.4+5.5 og 16.6. Vi har lagt møderne tirsdag eller onsdag. Mødet den 3.11 er forbeholdt gennemgang/vedtagelse af principper.

4 Evt

Ønske fra forældrene, at det meldes ud til forældrene når eleverne er fordelt på de forskellige hold (matematik, engelsk, m.m.). Så forældrene ved hvilke lærer deres barn har i de forskellige fag.

Venlig hilsen

Lars Vengfelt

December 2019

Referat for skolebestyrelsesmøde 

Dato: Tirsdag d. 3. december 2019 

Tid 17.00-20.00  

Sted: Lærerværelse 

Tilstede: 

Lars Vengfelt, Verner Poulsen, Christian Petersen , Sven Sünksen, Claus Dalsgaard, Helene Gerlykke-Dohn, Dorthe Andersen, Anette Luffe, Pernille Hjorth, Christina Sünksen, Jack Nør, Pernille Nielsen og Stine Ellehammer (referent) 

Mødeleder: Sven Sünksen 

Godkendelse af referat fra mødet 2.10.2019 

Referat godkendt 

Elevrådet 

Elevrådet arbejder videre med at arrangere en fest. Der er ikke helt enighed i elevrådet om det skal være en gallafest, forårsfest eller om det skal være for hele skolen eller kun udskolingen.  

Skoleår 2019/2020 

Elevtal: Pt. 88 elever. Har flere henvendelser omkring evt. optagelse. Afventer visitationen i januar. A1 blev delt i 2 klasser i oktober pga. elevsammensætningen. Så A1 er blevet til A0 og A1. A0 er de ”mindste”. Der er 8 elever i A0. 

Personale:

Ingen ændringer 

Ombygning:

PLC er det eneste der mangler at blive færdiggjort. Der er indkøbt nye møbler som bliver leveret i januar. Det forventes at PLC er klar til indvielse medio/ultimo januar. Skolebestyrelsen vil gerne inviteres til indvielsen.  

Legeplads/fritidsaktiviteter: Der er afsat ca. 450.000 i indeværende til projekt. Oi finansierer de kr. 100.000. Planen er: 

 • Etablering af en multibane Indkøb af hængekøjer 
 • Indkøb af et ekstra bord tennisbord (beton) 
 • Etablering af ”beachvolley” 
 • Indkøb af boksebold 
 • Opsætning af klatrestativ 
 • Fjernelse af træer/oprydning m.m. 

Det forventes at der også skal bruges midler i 2020. 

Opfølgning på grundfortælling: 

 • ændring af indledning – en ”blødere” start evt. OI’s mission 
 • Skal afspejle OI’s principper 
 • Afventer rettelser fra Ballerup kommune. Lars skal til møde i forvaltningen i næste uge hvor Grundfortælling rettes til. Grundfortælling sendes ud på mail til skolebestyrelsen.  
 • Orientering om måling af social kapital: Måling viser et indeks på 77 = Høj social kapital. Resultatet skal på For-MED og senere i MED-udvalget. Der skal findes 2-3 punkter der skal arbejdes med.  

Status på økonomi og froventet regnskab:

Vi forventer at gå ud med max et underskud på kr. 100.000. 

Opfølgning på velkomstskrift:

Helene udarbejder et velkomstskrift fra skolebestyrelsen. Udkast sendes ud via mail. Velkomstskriftet skal være klar inden 1.2. 

Årshjul:

Er rettet til i.f.t. Ballerup kommunes årshjul og OI egne aktiviteter/møder. 

Meddelelser og orientering: 

Nyt fra ledelsen: 

 • Orientering om de udsendte materiale vedr. styrelsesvedtægten. Positivt at der nu er en stillingsbeskrivelse på Skoleleder stilling og at skolelederen referer til Centerchefen.  
 • Der har været tilsynsbesøg på OI. Meget positive og anerkendende tilbagemeldinger fra tilsynet. 
 • Resultatsamtale i januar omkring kvalitetsrapporten 

Nyt fra hverdagen/personalet: 

 • 9. og 10. klasse er i gang med projekt- og OSOopgave. 
 • 10. klasse har deltaget i en del aktiviteter fra den Åben skole.  
 • 8. klasse er i brobygning i denne uge.  
 • Vi har afholdt personalearrangement. Stor tilslutning. Meget hyggeligt. 
 • OI var på Kultorvet og lave en Flashmob. Der er optaget en video, men den kan pt. ikke offentliggøres. 

Nyt fra Skoleform v/Claus Dalsgaard- orientering fra mødet: 

 • Tilførelse af midler til specialundervisnings området 
 • Anlægs- og servicerammen er øget arbejdet omkring indeklimaet på skolerne i Ballerup 
 • Etablering af samarbejde med Kasperskolern, Oi og Next. 
 • Indførelse af borgerforløb. 

Principper:  

Gennemgang og rettet til. Principperne skal med som punkt på lærermødet og så forventes de vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 26. februar 2020.  

Evt.  

 • SE orienteret om sortering af affald som træder i kraft 1.1. 2020. Hver klasse får beholdere hvor de skal sortere affald. Der vil ligeledes blive opstillet beholdere i gården.  
 • Diskussion omkring 10. klasse på OI. SE indkalder 9. klassernes forældre til møde.  

 

Næste møde 26.2 

 

Venlig hilsen 

Lars Vengfelt

Oktober 2019

Referat for skolebestyrelsesmøde

Dato Onsdag d. 2. oktober 2019

Tid 17.00-20.00 

Sted Lærerværelse

Tilstede: 

Lars Vengfelt, Verner Poulsen, Christian Petersen, Sven Sünksen, Claus Dalsgaard, Dorthe Andersen, Anette Luffe, Pernille Hjorth, Jack Nør, Peter Grevy (elevråd C2), Mathilde Christensen (elevråd A3), Pernille Nielsen og Stine Ellehammer (referent)

Fraværende: Helene Gerlykke-Dohn, Christina Sünksen

Godkendelse af referat fra mødet d. 22.8.2019

Godkendt

Elevrådet (punktet rykket frem)

Elevråd havde holdt 1. møde, talt om lange skoledage, legeplads, demokrati og vedtægter. 

 • Hvordan ser vi på demokrati på OI? Elevrådet er ved at lave vedtægter.
 • Det overordnede emne er legeplads.
 • Fredagscafé kunne måske ændres til mandagscafé?
 • Valg af formand/næstformand på kommende møde. 

Der vil blive afholdt elevrådsmøde ca. en gang om måneden, hvor hver klasse stiller med en deltager.

Repræsentanter fra elevrådet havde været til demokratidag. Det havde været lidt kedeligt og de havde følt sig udenfor.

William og Peter havde været til møde i BAFE (Ballerup fælles elevråd).

Elevråd ville gerne anerkende og værdsætte lærerne på OI med choklade og en personlig hilsen mandag d. 7/10 i anledning lærerens dag (5/10).

Der diskuteres om der skal være gallafest eller andet på OI og om det skal være for årgangen/hele skolen.

Skoleår 2019/2020

Elevtal 85

Personale

 • A1 delt i A0 og A1
 • Cathrine Dasseville er ansat som pædagog, er makker med Helle Ihler i A0
 • 2 personaler ramt af stress, er begge på vej tilbage

Ombygning

Ombygning OK

Legeplads/fritidsaktiviteter – møde med ejendom orientering om. Lars har møde fredag 4/10. Legeplads bliver tegnet ud fra vores ønske, der er par-Cour-stativ og faldunderlag i kælderen.

Opfølgning på grundfortælling

Grundfortælling (input fra lærergruppen, SB mm). Lars arbejder på grundfortællingen i efterårsferien. OI´s principper skal bygge videre på   grundfortællingen

Godkendelse af feriekalender for 2021/20222

Godkendt

Opfølgning på velkomstskrift

velkomstskrift fra SB – udsættes til næste møde

Årshjul

Afventer fortsat BK’s årshjul for 19/20 – er pt. ikke kommet endnu.

Meddelelser og orientering

Nyt fra ledelsen

 • OI har fået ros for, at sygefraværet er faldet markant, er det laveste i kommunen.
 • Økonomi: Har hentet forrige års underskud, forventer at gå i 0.
 • Per Kensø er ansat som ny centerchef i Ballerup kommune

Nyt fra hverdagen

 • A-gruppen er mest udfordret, det går fremad
 • B-C-D-E-grupperne fungerer fint.
 • Der er 6 elever i E-gruppen og 2 elever er langtidssygemeldte.
 • Samarbejde med Next om 10 klasse. OI bidrager med danskfaglige kompetencer, Next bidrager med fasciliteterne.
 • Intet nyt fra Skoleforum

Prioritering af arbejdet med Principper

Plan præsenteres v/Anette Luffe. Principperne er blevet ordnet i 5 hovedgrupper; sociale, undervisning, kommunikation, administration. Principperne holdes op mod Folkeskolelovens §44. Der skal kigges videre på principperne den 31. oktober i arbejdsgruppen.

Evt.

Ingenting

Næste møde 3.12.

Venlig hilsen

Lars Vengfelt

August 2019

Referat for skolebestyrelsesmøde

Dato Torsdag d. 22. august 2019

Tid 17.00-20.00

Sted Festsalen

Tilstede:

Lars Vengfelt, Sven Sünksen, Verner Poulsen, Helene Gerlykke-Dohn, Claus Dalsgaard, Anette Luffe, Stine Ellehammer(referent) og Pernille Nielsen (referent)

Fraværende:, Chistina Sünksen, Christian Petersen og Pernille Hjorth

Sven Sünksen : Mødeleder.

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 6.6.2019

Referat godkendt.

2. Skoleår 2019/2020

Elevtal pr 1.8. er 84 elever.

Opstart

Opstarten har været god – på trods af at ombygningen m.m. ikke var afsluttet inden opstarten.

Igen i år er der udfordringer med faglokalerne. Bl.a er pensionisterne igen tildelt timer i skoletiden.

Madkundskabslokalet er der også meget pres på.

OI har fået mulighed for at låne en pige- og drengegymnastik sal på Gl. Skovlunde skole.

2 af de nye lærere har i samarbejdet med elever fået etableret et ”ude køkken” i villaen.

Der er indvielse den 20.9 – for personalet.

Personale

Der er ansat en støtteperson som ikke er læreruddannet – men som er uddannet psykolog. Ansættelsen er en tidsbegrænset og er øremærket en specifik opgave i A-gruppen. Der ansættes en pædagog i efteråret tidsbegrænset som skal arbejde med socialtræning m.m. i forhold til de elever, der har udfordringer.

Ombygning

Administrationen var klar efter sommerferien. Lærerværelset og ”villaen” er frigivet. Inventar flyttes fra festsalen mandag. Elev- og personaletoiletterne forventes færdig  

Møderække for skoleåret 19/20

2.10+3.12+26.2+23.4+11.6

Legeplads/fritidsaktiviteter

Der afholdes møde med Ejendomme i næste uge omkring legepladsen. Det forventes, at der på mødet udarbejdes en plan for det videre arbejde.

Stillingsbeskrivelser på skoleleder og Pædagogisk afdelingsleder

Orienteret om stillingsbeskrivelsen for ledelsen på OI

3. Ordensregler

 • Velkomstskrift fra SB – sættes på som punkt på næste møde. Det skal være klar til 1.2. hvor det forventes at der starter nye elever.
 • Skolelederen orienterer om ordensregler på OI. Reglerne findes på hjemmesiden.

Andre punkter:

 • Blå mandag afholdes fælles for 8. årgang sidste mandag i maj.
 • Afholdelse af Gallafest. Lars spørger elevrådet om, hvilke ønsker der er. Skal det være for hele skolen eller kun for udskolingen?
 • SB synes, det kunne være en god ide med en kontaktrepræsentant fra hver klasse. Repræsentanterne kunne man så bruge til de fælles arrangementer, der er enten for hele skolen eller for de forskellige årgange.
 • Der vil være en repræsentant fra SB i hver af klasserne den 29.8, hvor der er fællesforældremøde. Her vil rep. bl.a. også opfordre de forskellige klasser til at prioriterer det sociale sammenhold – ved. f.eks. arrangementer.
 • Opfordring fra SB om at holde et forældremøde efter 1.2, hvis tilgangen af elever er stor.

4. Årshjul

Afventer BK årshjul – tager det med på næste møde

5. Meddelelser og orientering

 • A2+A3 har i de første uger af skoleåret været en klasse. Den endelige deling af klasser sker ultimo august. B1 og B2 har ligeledes været en samlet klasse og forventes delt ultimo august. Der vil være en evaluering af dette forsøg. Forældre, elever og lærere skal høres i denne evaluering. Administrativt har denne manglende deling af elever givet en del udfordringer.
 • Der arbejdes på at få nogle flere lokaler. OI mangler grupperum – til deling af klasserne i f.eks. matematik og engelsk.
 • Der er blevet taget luftprøver i nogle af lokalerne. Afventer svar på prøverne. Lugtgenerne i PLC skyldtes en fejl i ventilationen.
 • OI har fået et tilbud på kr. 47.000 for at få etableret et klokkesystem.
 • Lars skal udarbejde en ”Grundfortælling/vision for OI” Dette bliver et punkt, der skal diskuteres på næste lærermøde. Det er vigtigt at personalet kommer med input til dette så man føler et ejerskab. Oplægget vil blive forelagt skolebestyrelsen så den også har mulighed for at komme med input.
 • Borgmesteren var på besøg på OI.
 • OI blev kontaktet af tidligere borgmester Ove E. Dalsgaard om OI ville have besøg af unge/gadebørn fra Burkina Faso. OI’s elever og personale deltog i arrangementet.
 • Stadig udfordret på de fysiske rammer
 • Nyt tiltag på A- og B årgangen – lærerne spiser sammen med eleverne i spisefrikvarteret.
 • Forsøg med frikvartersaktiviteter som sættes i gang af gårdvagterne. F.eks.
 • Bordtennis, Cafe i PLC, når bygningen er klar, Lego, Film
 • Der skal vælges et nyt elevråd og en ny, der skal være repræsentant i skolebestyrelsen.

Skoleforum

 • God opstart – personalet har taget det pænt at PLC, lærerværelset m.m. ikke var klar efter sommerferien.

Personale

 • De ny ansatte er faldet godt til
 • Kursus i uge 32 – Subreader – et program, der læser undertekster op.

6. Prioritering af arbejdet med Principper

Komme med en strategiplan på mødet i oktober.

Lav faste principper

Hvilke principper har OI/overblik 

Evt. nye principper

Hvem skal høres elever, forældre eller lærere

Implementering af principper

Tilsyn

Arbejdsgruppen består af:

Næstformanden – Anette Luffe, Skoleleder: Lars Vengffelt, TR: Verner Poulsen, Adm: Pernille Nielsen

7. Evt

 • Lotte Fabricius udtræder af skolebestyrelsen.
 • Christina Sünksen indtræder som medlem.
 • Opfordring på forældremødet til at melde sig som suppleant. ( gerne 3 stk. )
 • Fordeling af repræsentanter til årgangene:

A: Christina Sünksen

B: Sven Sünksen

C: Anette Luffe

D: Claus Dalsgaard

Repræsentanterne vil gå rundt i de forskellige klasser den 29.8.

IT:

A-gruppen har IPAD

Udskolingen: Chromebooks på sigt. Pt. er der en årgang, der har CB. Der er stadig nogle udfordringer/mangler ved CB.

Skolebestyrelsen tog de administrative forslag til omprioriteringspuljen til efterretning.

Juni 2019

Referat af Skolebestyrelsesmøde

Dato Torsdag d. 6. juni 2019

Tid 17.00-20.00

Sted Festsalen

Tilstede:

Lars Vengfelt, Sven Sünksen, Verner Poulsen, Martin Skytte-Olesen, Pernille Hjort, Helene Gerlykke-Dohn, Pernille Nielsen, Claus Dalsgaard, Anette Luffe, Lotte Fabricius, Dorthe Andersen, Christina Sünksen og Stine Ellehammer (referent).

Godkendelse af referat

Referat godkendt

Skoleåret 18/19

Elevtal

Nuværende elevtal er 99 elever og 86 elever pr. 1. august. Kommende A2 bliver delt i A2 og A3 og kommende B-gruppe bliver delt i B1og B2. Delingen sker først i løbet af august måned for at sikre homogene klasser og holddannelsen skal være på plads inden den 1. september.

Planlægning af 19/20

OI har haft 3. og 4. planlægningsmøde, hvor lærerne har fagfordelt timer og fået skemaer udleveret til gennemsyn.

I P/M, valgfag har eleverne valgt madkundskab samt håndværk og design.

Personale

Der er ansat 3 nye lærere: Peter Vibov, Morten Urhøj og Helle Burlin Ihler. Tina Akkermann fra Kasperskolen er fast på OI torsdage hele det kommende skoleår.

Ansøgning om konvertering af USU til 2-lærer

I A-gruppen er er 60 timer (2 lektioner/ugen) blevet konverteret

til USU-timer og i udskolingen er 70 timer konverteret (1,9 klokketime/ugen).

Ombygning

Ombygningsplanen holder og vi får det, der er blevet lovet.

Orientering om økonomi

Pernille går i gang med at regne, så snart budgettet kendes.

Ordensregler

Der er plads til forbedringer og der hersker en kultur, hvor ”man” er ligeglad med møblerne og hærger dem. Der mangler konsekvens, når møbler m.m. bliver ødelagt. Skolebestyrelsen vil skrive et velkomstbrev, hvor ordensregler og forventninger til skolegangen på OI bliver præciseret som en fra ”forældre til forældre-information”. På 1. forældremøde tager en repræsentant for skolebestyrelsen ordensreglerne op. En dels af forklaringen skyldes, at ikke alle elever forstår konsekvensen af deres handlinger og/eller en generel kedsomhed, idet legeplads og skolegård ikke indbyder til fornuftige aktiviteter.

Legeplads og fritidsaktiviteter bliver et punkt på næste dagsorden.

Årshjul

Endnu uafklaret

Meddelelser og orientering

Nyt fra hverdagen

Der er blevet givet gode karakterer til afgangsprøven, som det ser ud nu.

Elevrådet

Repræsentanter fra elevrådet har skaffet 17.000 kr. til OI fra Børnerådsdagen.

Skoleforum

Næste møde er d. 18 juni 2019

Personale

4. planlægningsmøde er afholdt

Prøver på særlige vilkår

HF og EUD skal testes med ORDBLIND.NU

Prioritering af arbejde med principper

Tiltag: Antimobbestrategi: 1 repræsentant for SB (Anette Luffe) fortæller om hvordan vi omgås med hinanden på OI og hvilke forventninger vi med rette kan stille til hinanden på Goddag-dagen. Der arbejdes med forskellige aktiviteter i frikvartererne. Legapladsen skal være færdig inden 1/10. På skoleniveau: Vi holder flexuge (tidl. musical). Italesætte ”sådan omgås vi hinanden”. Afholder sociale arrangementer med og uden forældre. Arrangement kan evt. aftales på 1. forældremøde En kraftig opfordring til, at der på 1. forældremøde i 8. klasse arrangeres ”blå mandag” og eller en skolefest, det kunne fx være 1. mandag i juni måned.

Evt

Gennemgang af principper skal være et punkt på mødet den 22. august.

Næste møde 22.08.2019

Venlig hilsen

Lars Vengfelt

April 2019

Referat Skolebestyrelsesmøde 11. april

Dato Torsdag d.11. april 2019 Tid 18.00-21.00 Sted Lærerværelset

Tilstede:

Lars Vengfelt, Sven Sünksen, Verner Poulsen, Martin Skytte-Olesen Laura Hjort, Pernille Hjort, Jack Nør, og Pernille Nielsen (referent). Fraværende: Helene Gerlykke-Dohn, Claus Dalsgaard, Anette Luffe, Lotte Fabricius, Dorthe Andersen, Christina Sünksen og Stine Ellehammer Sven Sünksen : Mødeleder.

Godkendelse af referat 19. februar

Referat godkendt

Skoleår 18/19

Lars orienterede om, at Centerchef Ulla Blom Kristensen er fratrådt sin stilling i Ballerup kommune.

Elevtal

Pr. 1. maj er der 99 elever. Frem til sommerferien er det ikke muligt at tage flere elever ind på 4. -6. årgang.

Planlægning af skoleår 19/20

OI har haft 1. og 2. planlægningsmøde det har været en spændende og udfordrende proces. 3. planlægningsmøde er i maj – hvor lærerne skal fagfordele timer.

Personale

Der har været afholdt ansættelsessamtaler til de ledige stillinger. 1 er tilbudt ansættelse og 1 stilling bliver genopslået med focus på linjefag i engelsk. Derudover er der ansat en lærer til specialopgaver. En ressourceperson – som skal have timer på flere årgange. Evt. med nogle vikartimer. Det er en person med ADHD og Autisme erfaring. Finansieringen af denne stilling sker via vikarpuljen. I dag bruges der mange midler til vikarer med faste timer på de årgange hvor der er elever med en del udfordringer. Personalet på OI er indforstået med denne ansættelse.

Ansøging om konvertering af USU til 2-lærer

Lovforslaget er ikke vedtaget endnu. Planlægningen af skoleåret 19/20 vil derfor ske efter den ”gamle” lov. Det forsøges dog i skemalægningen at tage højde for det – ved at USU timerne placeres sidst på dagen.

Ombygning

Ombygningen er sat på ”Stand by” til 16. april hvor der er møde i økonomiudvalget. Når/hvis ombygningen går i gang – skal eleverne bruge toiletterne ved hallen.

Orientering om økonomi

Økonomien følges tæt. Vi kender endnu ikke elevtallet pr. 1.8.

Ordensregler

Udskudt til næste møde

Årshjul

Afventer vedtagelse af lovforslaget om folkeskolen og vejledning om dette. Der åbnes op for at man kan sidde i en 2 årig periode

Meddelelser og orientering

Nyt fra ledelsen

Lars har afholdt møde med tandlægen på Skovlunde skole om muligheden for at elever på OI kunne bruge tandlægen. Det er en mulighed – men økonomisk kan det ikke lade sig gøre. Det vil være alt for dyrt for Ballerup kommunes tandlæge. Derudover har Lars holdt møde med Præsten for Skovlunde kirke omkring konfirmation. Der kan sagtens etableres et samarbejde med OI. Eleverne fra OI kan få deres konfirmationsundervisning der og kan så stadig bliver konfirmeret i sin hjemkommune - eller man kan vælge at blive konformeret med sit OI – hold. Lars indkalder 5., 6. og 7. klasses forældrene til et møde vedrørende dette. Hvis det etableres vil det være fra skoleåret 20/21. I Ballerup kommune bliver man konfirmeret i 8. klasse. De elever som ikke ønsker dette vil få tilbudt anden undervisning. Ovennævnte initiativer skal ses som en mulighed for at nedbringe OI’s lovlige fravær.

Nyt fra hverdagen

v/MS og VP I 9. klasse er der travlt med terminsprøver og med de kommende prøver. OI er udfordrede på de fysiske rammer. Der mangler bl.a. grupperum og udenoms arealer som eleverne kan bruge, flere muligheder for at bruge hallen i frikvartererne. Pt. bliver alle rum brugt også dem der er i kælderen. De udfordringer er med til at presse personalet.

Elevrådet

v/Laura – D3 Mikkel fra C-gruppen tager over fra Laura fremover. Dette skyldes, at Laura har travlt med prøverne. Følgende ønsker fra elevrådet omkring legepladsen:

 • et bordtennis bord mere i beton • sandet fra den store kasse ønskes fjerne
 • Parkour bane •
 • Et Chillout sted - som også kan bruges til at have undervisning udenfor
 • Indretning af området til større børn/unge

Skoleforum

Intet nyt

Nyt fra personalet

MS træder ud af skolebestyrelsen fra næsteskoleår. Den nye repræsentant bliver Christian Petersen.

Prøver på særlige vilkår

Udskudt til næste møde

Prioritering af arbejdet med principper

På næste møde skal der kigges på Antimobbestrategi og Handleplan. Sendes med ud med dagsordenen.

Evt

Forespørgsel fra personaleforeningen om at holde fri den 27.3.2020 som kompensation for lørdag den 7.3. Godkendt af skolebestyrelsen.

Næste 6.6.2019

Venlig hilsen

Lars Vengfelt