Referater fra Skolebestyrelsens møder

Her kan du læse de seneste referater fra skolebestyrelsens møder på OI.

Her kan du se mødereferaterne for skoleåret 2019/2020.

Hvis du er interesseret i referater fra tidligere skoleår, så er du velkommen til at kontakte skolen.

August 2019

Referat for skolebestyrelsesmøde

Dato Torsdag d. 22. august 2019

Tid 17.00-20.00

Sted Festsalen

 

Tilstede: Lars Vengfelt, Sven Sünksen, Verner Poulsen, Helene Gerlykke-Dohn, Claus Dalsgaard, Anette Luffe, Stine Ellehammer(referent) og Pernille Nielsen (referent)

Fraværende:, Chistina Sünksen, Christian Petersen og Pernille Hjorth

Sven Sünksen : Mødeleder.

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 6.6.2019

Referat godkendt.

 

2. Skoleår 2019/2020

 • Elevtal

Pr 1.8. er 84 elever.

 • Opstart

Opstarten har været god – på trods af at ombygningen m.m. ikke var afsluttet inden opstarten.

Igen i år er der udfordringer med faglokalerne. Bl.a er pensionisterne igen tildelt timer i skoletiden.

Madkundskabslokalet er der også meget pres på.

OI har fået mulighed for at låne en pige- og drengegymnastik sal på Gl. Skovlunde skole.

2 af de nye lærere har i samarbejdet med elever fået etableret et ”ude køkken” i villaen.

Der er indvielse den 20.9 – for personalet.

 • Personale

Der er ansat en støtteperson som ikke er læreruddannet – men som er uddannet psykolog. Ansættelsen er en tidsbegrænset og er øremærket en specifik opgave i A-gruppen. Der ansættes en pædagog i efteråret tidsbegrænset som skal arbejde med socialtræning m.m. i forhold til de elever, der har udfordringer.

 • Ombygning

Administrationen var klar efter sommerferien. Lærerværelset og ”villaen” er frigivet. Inventar flyttes fra festsalen mandag. Elev- og personaletoiletterne forventes færdig  

 • Møderække for skoleåret 19/20

2.10+3.12+26.2+23.4+11.6

 • Legeplads/fritidsaktiviteter

Der afholdes møde med Ejendomme i næste uge omkring legepladsen. Det forventes, at der på mødet udarbejdes en plan for det videre arbejde.

 • Stillingsbeskrivelser på skoleleder og Pædagogisk afdelingsleder

Orienteret om stillingsbeskrivelsen for ledelsen på OI

 

3. Ordensregler

 • Velkomstskrift fra SB – sættes på som punkt på næste møde. Det skal være klar til 1.2. hvor det forventes at der starter nye elever.
 • Skolelederen orienterer om ordensregler på OI. Reglerne findes på hjemmesiden.

Andre punkter:

 • Blå mandag afholdes fælles for 8. årgang sidste mandag i maj.
 • Afholdelse af Gallafest. Lars spørger elevrådet om, hvilke ønsker der er. Skal det være for hele skolen eller kun for udskolingen?
 • SB synes, det kunne være en god ide med en kontaktrepræsentant fra hver klasse. Repræsentanterne kunne man så bruge til de fælles arrangementer, der er enten for hele skolen eller for de forskellige årgange.
 • Der vil være en repræsentant fra SB i hver af klasserne den 29.8, hvor der er fællesforældremøde. Her vil rep. bl.a. også opfordre de forskellige klasser til at prioriterer det sociale sammenhold – ved. f.eks. arrangementer.
 • Opfordring fra SB om at holde et forældremøde efter 1.2, hvis tilgangen af elever er stor.

 

4. Årshjul

Afventer BK årshjul – tager det med på næste møde

 

5. Meddelelser og orientering

 • A2+A3 har i de første uger af skoleåret været en klasse. Den endelige deling af klasser sker ultimo august. B1 og B2 har ligeledes været en samlet klasse og forventes delt ultimo august. Der vil være en evaluering af dette forsøg. Forældre, elever og lærere skal høres i denne evaluering. Administrativt har denne manglende deling af elever givet en del udfordringer.
 • Der arbejdes på at få nogle flere lokaler. OI mangler grupperum – til deling af klasserne i f.eks. matematik og engelsk.

 • Der er blevet taget luftprøver i nogle af lokalerne. Afventer svar på prøverne. Lugtgenerne i PLC skyldtes en fejl i ventilationen.

 • OI har fået et tilbud på kr. 47.000 for at få etableret et klokkesystem.

 • Lars skal udarbejde en ”Grundfortælling/vision for OI” Dette bliver et punkt, der skal diskuteres på næste lærermøde. Det er vigtigt at personalet kommer med input til dette så man føler et ejerskab. Oplægget vil blive forelagt skolebestyrelsen så den også har mulighed for at komme med input.

 • Borgmesteren var på besøg på OI.

 • OI blev kontaktet af tidligere borgmester Ove E. Dalsgaard om OI ville have besøg af unge/gadebørn fra Burkina Faso. OI’s elever og personale deltog i arrangementet.

 • Stadig udfordret på de fysiske rammer

 • Nyt tiltag på A- og B årgangen – lærerne spiser sammen med eleverne i spisefrikvarteret.

 • Forsøg med frikvartersaktiviteter som sættes i gang af gårdvagterne. F.eks.

  Bordtennis, Cafe i PLC, når bygningen er klar, Lego, Film

 • Der skal vælges et nyt elevråd og en ny, der skal være repræsentant i skolebestyrelsen.

 

Skoleforum

 • God opstart – personalet har taget det pænt at PLC, lærerværelset m.m. ikke var klar efter sommerferien.

Personale

 

 • De ny ansatte er faldet godt til.
 • Kursus i uge 32 – Subreader – et program, der læser undertekster op.

 

6. Prioritering af arbejdet med Principper

komme med en strategiplan på mødet i oktober.

 

Lav faste principper

Hvilke principper har OI/overblik 

Evt. nye principper

Hvem skal høres elever, forældre eller lærere

Implementering af principper

Tilsyn

Arbejdsgruppen består af:

Næstformanden – Anette Luffe

Skoleleder: Lars Vengffelt

TR: Verner Poulsen

Adm: Pernille Nielsen

 

7. Evt

 • Lotte Fabricius udtræder af skolebestyrelsen.
 • Christina Sünksen indtræder som medlem.
 • Opfordring på forældremødet til at melde sig som suppleant. ( gerne 3 stk. )
 • Fordeling af repræsentanter til årgangene:

A: Christina Sünksen

B: Sven Sünksen

C: Anette Luffe

D: Claus Dalsgaard

Repræsentanterne vil gå rundt i de forskellige klasser den 29.8.

 • IT:

A-gruppen har IPAD

Udskolingen: Chromebooks på sigt. Pt. er der en årgang, der har CB. Der er stadig nogle udfordringer/mangler ved CB.

Skolebestyrelsen tog de administrative forslag til omprioriteringspuljen til efterretning.

September 2019