Sådan bliver du elev på skolen

Da OI er en specialskole, er der en række betingelser, der skal være opfyldt, for at blive elev på skolen.

Bopælskommunen henviser i samråd med forældrene elever til Ordblindeinstituttet på grund af ordblindhed. Det kaldes også en visitation.

Henvisningen sker i praksis fra bopælskommunens PPR-kontor til Ballerup Kommunes PPR-kontor.

Hvis du har søgt (bopæls)kommunen om specialundervisning, men har fået afslag, kan du klage til ’Klagenævnet for Specialundervisning’. Klagen skal sendes til bopælskommunen eller skolelederen på den skole, hvor barnet går.

Frit skolevalg

Man kan også ansøge om at få sit barn optaget på Ordblindeinstituttet efter reglerne om frit skolevalg. Der er dog visse begrænsninger i retten til frit skolevalg, idet skolekommunen (Ballerup Kommune) ikke kan foretage henvisning til et mere vidtgående specialundervisningstilbud end det tilbud, som bopælskommunen har henvist barnet til. Afgørelsen af, om tilbuddet (Ordblindeinstituttet) er mere vidtgående end det tilbud, som bopælskommunen har henvist til, træffes af bopælskommunen. Afgørelser om frit skolevalg kan ikke påklages.

Hvis I som forældre ønsker, at jeres barn skal gå på Ordblindeinstituttet, skal I henvende Jer til Jeres barns skoleleder.