Principper for Ordblindeinstituttet

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Ordblindeinstituttet. Du finder dem alle sammen her. Her finder du også generelle regler om fx fravær og ferie.

Alkoholpolitik

Alkoholpolitik på Ordblindeinstituttet

Formål

 • At udskyde de unges alkoholdebut
 • At nedsætte mængden af de unges alkoholindtagelse.

Indhold
Målene søges opnået gennem en prægning af de unges normdannelse. Det gøres blandt andet ved:
at skolen tilrettelægger og formidler en undervisning, der sikrer, at alle ele-ver på relevante tidspunkter i skoleforløbet tilegner sig viden om de sociale og sundhedsmæssige aspekter ved alkoholindtagelse

 • At forældre og skole kan samarbejde om børns og unges forhold til alkohol og diskutere holdninger og fælles rammer for de unges sociale liv
 • At forældre og skole er bevidste om de situationer, hvor voksne er modeller for de unges alkoholindtagelse, ved at vise mådehold
 • At ansattes alkoholindtagelse sker i overensstemmelse med de fastsatte regler.

Forslag til handleplan
Undervisningen kan tage udgangspunkt i faghæftet for det obligatoriske emne "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab" og formidler ud fra det beskrevne sundhedsbegreb.

Klasselæreren har ansvaret for:

 • at alkohol og rushmidler indgår i årsplanen for undervisningen fra 4. klasse
 • at alkohol, så vidt det er muligt, indgår i tværfaglige undervisningsforløb og efter behov som selvstændigt emne fra 5. klasse
 • at man på et klasseforældremøde senest i 7. klasse får mulighed for at dis-kutere emnet og f.eks. kan udarbejde aftale vedrørende alkohol til klassefest.

Antimobbepolitik

Antimobbestrategi for Ordblindeinstituttet

Fællesskab, rummelighed, gensidig respekt, tillid og tryghed er væsentlige elementer i Ordblindeinstituttets værdigrundlag. På Ordblindeinstituttet accepterer vi ikke mobning, men hvis det alligevel forekommer, indeholder vores antimobbestrategi en handleplan for, hvordan der gribes ind.

Definition på mobning:
Mobning er, når en person gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.

Ved negative handlinger forstås:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc
 • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker for at irritere eller såre.

Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen. (Dan Olweus, norsk psykolog)

Det gør vi for at sikre et godt og sundt psykisk undervisningsmiljø i hverdagen og forebygge mobning

Trivselsplan
På skoleniveau:

 • Vi er tydelige i vores forventninger til elevernes adfærd
 • Vi forventer en respektfuld omgangstone
 • Alle ansatte er bevidste om vigtigheden af at være gode rollemodeller
 • Vi har fælles traditioner
 • Vi inddrager eleverne i hverdagens projekter – og giver dem ansvar og mulighed for anerkendelse
 • Elevrådet inddrages i arbejdet med fællesskab og trivsel
 • Vi arbejder med adfærdsregler - få klare grundregler for hele skolen fulgt op af specifikke udmøntninger i de enkelte grupper
 • Vi har en politik for anvendelse af mobiler og social medier i skoletiden
 • Vi afholder trivselsdage. (bl.a. motionsdag, musical, store badedag)
 • Fast punkt på 1. forældremøde efter sommerferien - hvordan omgås vi hinanden ( se evt. handleplan/princippet ”Sådan omgås vi hinanden”

På klasse- og årgangsniveau:
Der finder undervisning sted på tværs af klasserne. 

Vi arbejder med at styrke de sociale kompetencer.

Der opstilles personlige og sociale mål for de enkelte elever og klassen som helhed.

Vi har fokus på trivselen i forbindelse med skole/hjemsamarbejdet og teamsamarbejdet omkring den enkelte klasse.

Lærerne taler med klassen om modtagelse af nye elever.

Elever og lærere opstiller i fællesskab trivselsregler for klassen.

Vi tager på ekskursioner og afholder sociale arrangementer med og uden forældre.

Forældrenes rolle i forbindelse med arbejdet med børnenes trivsel

Forældre:
Skole-hjemsamarbejdet er fundamentet for forældreindsatsen i forhold til trivsel, dette forudsætter:

 • Dialog mellem forældre indbyrdes
 • Dialog mellem skole og hjem
 • Tillid til at skolens ansatte og skolens ledelse agerer ansvarsfuldt og professionelt i forhold til mobning og den øvrige trivsel
 • Involvering af forældre, når det er nødvendigt
 • At forældrene bakker skolens værdier op og gør en indsats for at videregive dette tydeligt overfor det enkelte barn
 • At forældrene involverer sig i et forpligtende samarbejde omkring fællesskabet om trivsel i klasserne
 • At forældre er bevidste om, hvordan de taler til deres børn samt omtaler andre børn og voksne.

Skolebestyrelsen:
Skolebestyrelsen sørger for løbende at revidere antimobbestrategien.

En af forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen deltager i ”Goddag dag” for nye elever og forældre, hvor der orienteres om skolens antimobbestrategi m.m.

Handleplan for hvordan vi griber ind, når det desværre viser sig, at vi må konstatere mobning på skolen:

 • Den, der får kendskab til mobning/ dårlig trivsel, kontakter straks holdlæreren og forældrene
 • Holdlærere - evt. årgangsteam lægger en plan for indsatsen
 • Ledelsen orienteres
 • De berørte forældre orienteres
 • Samtalerne gennemføres af holdlærerne og/eller ledelse:​​​​​​​
 1. Samtale med den, der bliver mobbet.
 2. Samtale med mobber (flere mobbere enkeltvis, derefter samlet).
 3. Samtale med medløbere.
 4. Samtale med hele klassen om social ansvarlighed.
 5. Evt. indkaldelse til klasseforældremøde om klassens trivsel.
 6. Opfølgende klassemøder med fokus på trivselen.
 7. Årgangsteamet holdes løbende orienteret og har fortsat fokus på problemstillingen.

Hvis dette ikke hjælper:
Holdlærerne/- teamet inddrager ledelsen i det fortsatte arbejde.
Samtale med mobber og mobbeoffers forældre (sammen eller hver for sig), holdlærere og ledelsen, hvor det aftales, hvordan man løser problemet.
Der kan evt. hentes hjælp hos skolepsykolog, sundhedsplejerske eller SSP.
Hvis dette ikke hjælper, bliver det op til ledelsen i samråd med relevante myndigheder og de berørte forældre at beslutte evt. sanktioner eller handlemuligheder.

Sådan gør vi vores antimobbestrategi kendt af alle
Elever:
Vi afholder en trivselsdag, hvor vi bl.a. gennemgår antimobbestrategien.

Forældre:
Vi lægger vores antimobbestrategi ud på skolens hjemmeside.
Der orienteres på 1. forældremøde.

Evaluering af antimobbestrategien
Antimobbestrategien evalueres i foråret 2018

Ordblindeinstituttet januar 2017

Lektiepolitik

Lektiepolitik på Ordblindeinstituttet

Eleverne på Ordblindeinstituttet (OI) har hjemmearbejde som en del af deres undervisning.

Formålet med hjemmearbejde er at styrke det eleven har lært og opnå større rutine.
 
Hjemmearbejdet er en del af skole-hjem samarbejdet.
 
Hvert år på første forældremøde og skole-hjem samtale taler lærerne med eleven og hjemmet om hjemmearbejdet. Formålet er at skabe samme forventninger til hjemmearbej-det mellem lærerne, eleverne og forældrene. Til dagligt er det lærerne og den enkelte elev som aftaler hjemmearbejdet.
 
Eleven skal selv kunne udføre sit hjemmearbejde. Læreren afpasser sværhedsgrad og omfang til den enkelte elev.
 
Forældrene skaber gode rammer om hjemmearbejdet. Rammerne sikrer at eleven har tid til arbejdet, gode arbejdsredskaber, et godt arbejdssted samt opbakning.
 
Hvis hjemmearbejdet ikke fungerer, som det er aftalt, tager skole og hjem kontakt med hinanden. Formålet er, at læreren for eksempel kan justere på sværhedsgrad og omfang eller aftale, hvordan hjemmet kan støtte eleven i at få udført sit hjemmearbejde.
 
Elever, der indstilles til Folkeskolens Afgangsprøve, skal forvente en større mængde af hjemmearbejde.
 
Vedtaget af Ordblindeinstituttets skolebestyrelse d. 3. maj 2011
 
 
Marianne Ingemann
Formand for skolebestyrelsen

Sådan omgås vi hinanden

Sådan omgås vi hinanden på Ordblindeinstituttet

Et samlet skoletilbud
Skolegangen på Ordblindeinstituttet er et samlet tilbud. Derfor deltager ele-verne sammen i alle skolens og klassens fag og aktiviteter.

Til tiden
Eleverne skal have størst muligt udbytte af deres ophold på OI. Derfor mø-der alle til tiden og forbereder sig til undervisningen efter de aftaler, der er truffet mellem elever, lærere og forældre.

En god atmosfære
Alle skal have gode arbejdsforhold på skolen. Skoledagen skal være en rar og positiv oplevelse. Det respekterer man ved at følge lærernes anvisnin-ger, tale ordentligt til andre og følge de indgåede aftaler.

Hvis uheldet er ude
Elever kan i leg eller af andre grunde komme til at ødelægge inventar eller andre ting. Hvis det sker, er elevernes hjem økonomisk ansvarlig for det, f.eks. ved familiens ansvarsforsikring.

Værdigenstande
Eleverne kan have brug for at tage penge med i skole. Ligesom andre vær-digenstande, f.eks. mobiltelefoner, har eleverne selv ansvar for at passe på dem. Derfor får hver elev tilbudt et aflåselig skab. Skolen har ikke mulighed for at erstatte ting, der bliver væk.

Fravær
Det er meget vigtigt for forældrene og skolen at vide, når en elev er fravæ-rende eller forsinkede. Derfor ringer forældrene til skolens kontor om mor-genen, hvis der opstår uregelmæssigheder. Hvis en elev ikke er mødt til før-ste time, og der ikke er ringet besked, kontakter skolen hjemmet. Hjemmet og skolen samarbejder om så lidt fravær som overhovedet muligt. Hvis for-ældrene ønsker deres barn fritaget for undervisning af nødvendige grunde, kan en af skolens ledere dog give skriftligt lov til det.

Pauser
Eleverne har mulighed for at opholde sig disse steder i pauserne:

 • Skolegården foran klasserne
 • Legepladsen
 • Indendørs i OI´s del af bygningen hvis det man ikke støjer eller generer andre.

Mobiltelefoner og sociale medier
Mobiltelefoner er nyttige for OI´s elever, blandt andet for at de kan være i kontakt med deres forældre. Når telefonerne ikke benyttes i undervisnin-gen, skal de være slukket. Mobiltelefoner/Ipads må kun bruges til, at tage billeder/optage lyd med til brug for undervisningen. Man skriver ordentligt til og om hinanden på sms og andre sociale medier. ”Skolens leder eller den, som er bemyndiget hertil, kan tilbageholde private genstande i til-fælde, hvor en elev overtræder skolens ordensregler eller ved brug af skolens tilbud i øvrigt. Skolens leder eller den, som er bemyndiget hertil, be-stemmer, hvornår genstanden kan afhentes”.

Bekendtgørelsen nr. 320 – om fremme af god orden i folkeskolen.
Vedtaget af Ordblindeinstituttets bestyrelse d. 21. marts 2017 Linda Hofman, Formand for skolebestyrelsen

Fraværs- og ferieregler

Folketinget har skærpet lovgivningen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

De nye regler gælder fra den 1. januar 2020.

I Ballerup Kommune er vi først og fremmest optaget af, at eleverne møder i skole. Vi vil fortsat gøre hvad vi kan, for at eleverne har så lavt et fravær som muligt. De ændrede regler betyder dog, at vi ændrer vores praksis i nogle tilfælde, da forhøjet fravær nu har økonomiske konsekvenser. 

Definition på fravær
Der skelnes mellem to typer af fravær: lovligt og ulovligt fravær 

Lovligt fravær:
•    sygdom
•    funktionsnedsættelse
•    udredning
•    lægebesøg

Bemærk, at skolelederen i særlige tilfælde kan bede om en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Erklæringen betaler kommunen for.

Ulovligt fravær:
•    Fravær uden begrundelse
•    Fravær uden besked fra eller aftale med hjemmet 
•    Fraværet uden tilladelse – ved ekstraordinær frihed 

Som hovedregel skal skolen orienteres om alle typer af fravær, og ekstraordinær ferie kræver skolens tilladelse.  

Ansøgning om ekstraordinær ferie
Som noget nyt regnes ferie eller fridage uden for skolernes ferie også som ulovligt fravær, hvis skolen ikke har givet tilladelse til det. 

Det betyder, at forældre skal søge om tilladelse til, at eleven må holde ferie uden for skolernes ferier. 

Regler for ansøgningen:

•    Der skal søges om fri, hvis der er tale om mere end to sammenhængende fridage. 
•    Forældrene skal udfylde en ansøgningsblanket 
•    Ansøgningen skal afleveres til den pædagogiske leder på skolen. 
•    Ansøgningsfristen er senest 14 dage før ferien.

Den pædagogiske leder foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Elevens faglige, sociale og trivselsmæssige situation indgår i vurderingen.

Konsekvenser ved ulovligt fravær
De nye regler betyder også, at det har konsekvenser, hvis barnet har for højt ulovligt fravær i skolen. Fraværet bliver opgjort pr. kvartal. 

10 procent fravær pr kvartal
Fraværet gøres op en gang i kvartalet.

Hvis barnet har et ulovligt fravær på 10% i løbet af et kvartal, så bliver forældrene indkaldt til en samtale på skolen.

Formålet med samtalen er at udarbejde en handleplan i samarbejde med forældrene, så fraværet falder. 

Over 15 procent fravær pr kvartal
Hvis barnet har et ulovligt fravær på over 15% i løbet af et kvartal, så har skolelederen pligt til at lave en underretning til Børne- og Ungerådgivningen i Ballerup Kommune. 

Konsekvensen af underretningen er, at familien mister udbetalingen af børne- og ungeydelsen for et kvartal. 

Bemærk, at der er forskel på, hvor mange skoledage der er i et kvartal:

Eksempel 1 - Så mange skoledage svarer 15 procent fravær til i 1. kvartal 2020: 
Antal skoledage 1. kvartal 2020 fra januar til marts: 59 dage. 
Der er her taget højde for, at skolestart efter juleferien er den 2. januar, og at skolen har en uges vinterferie.

15% af 59 skoledage: 8,85 skoledage.

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 9 fraværsdage i dette kvartal.

Eksempel 2 – Så mange skoledage svarer 15% fravær til i 2. kvartal 2020: 
Antal skoledage 2. kvartal 2020 fra april til juni: 52 dage
Der er her taget højde for påskeferie i uge 15, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinse og Grundlovsdag.

15 pct. af 52 skoledage: 7,8 skoledage

Eleven har et ulovligt fravær på 15% efter 8 fraværsdage i dette kvartal.
 

Mere information
Du kan læse mere om de nye fraværsregler her: