Principper for Ordblindeinstituttet

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Ordblindeinstituttet. Du finder dem alle sammen her.

Alkoholpolitik

Formål

 • At udskyde de unges alkoholdebut
 • At nedsætte mængden af de unges alkoholindtagelse.

Indhold

Målene søges opnået gennem en prægning af de unges normdannelse. Det gøres blandt andet ved:
at skolen tilrettelægger og formidler en undervisning, der sikrer, at alle ele-ver på relevante tidspunkter i skoleforløbet tilegner sig viden om de sociale og sundhedsmæssige aspekter ved alkoholindtagelse

 • At forældre og skole kan samarbejde om børns og unges forhold til alkohol og diskutere holdninger og fælles rammer for de unges sociale liv
 • At forældre og skole er bevidste om de situationer, hvor voksne er modeller for de unges alkoholindtagelse, ved at vise mådehold
 • At ansattes alkoholindtagelse sker i overensstemmelse med de fastsatte regler.

Forslag til handleplan

Undervisningen kan tage udgangspunkt i faghæftet for det obligatoriske emne "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab" og formidler ud fra det beskrevne sundhedsbegreb.

Klasselæreren har ansvaret for

 • at alkohol og rushmidler indgår i årsplanen for undervisningen fra 4. klasse
 • at alkohol, så vidt det er muligt, indgår i tværfaglige undervisningsforløb og efter behov som selvstændigt emne fra 5. klasse
 • at man på et klasseforældremøde senest i 7. klasse får mulighed for at diskutere emnet og f.eks. kan udarbejde aftale vedrørende alkohol til klassefest.

Antimobbepolitik og handleplan

Formål 

Med dette princip vil vi gerne sikre og fremme trivslen på Ordblindeinstituttet. På Ordblindeinstituttet accepterer vi ikke mobning. Hvis det alligevel forekommer, indeholder vores antimobbestrategi en handleplan for, hvordan der gribes ind.

Definition på mobning

Defineret på baggrnd af Dan Olweus, norsk psykolog

Mobning er, når en person gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.

Ved negative handlinger forstås:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.

 • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt at sige ubehagelige og lede ting.
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker om at lade være med at irritere eller såre andre.

Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen.

Mål

 • Sikre trivsel og et sundt psykisk undervisningsmiljø på Ordblindeinstituttet. 
 • Sikre, at alle er en del af et fællesskab på Ordblindeinstituttet. 
 • At lære eleverne på Ordblindeinstituttet, at forskellighed er en styrke.  

Skolens ansvar

 • Vi er tydelige i vores forventninger til elevernes adfærd.
 • Vi forventer en respektfuld omgangstone også på sociale medier.
 • Alle ansatte er bevidste om vigtigheden af at være gode rollemodeller.
 • Vi har fælles traditioner (store badedag, motionsdag, trivselsdage og flexuger mm).
 • Vi inddrager eleverne i hverdagens projekter – og giver dem ansvar og mulighed for anerkendelse.
 • Elevrådet inddrages i arbejdet med fællesskab og trivsel.
 • Vi arbejder med adfærdsregler - få klare grundregler for hele skolen fulgt op af specifikke udmøntninger i de enkelte elevgrupper.
 • Vi har en politik for anvendelse af mobiler og sociale medier i skoletiden
 • En af forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen deltager i ”Goddag dag” for nye elever og forældre, hvor der orienteres om skolens trivselspolitik (antimobbestrategi)

Forældrenes ansvar

 • At omtale skolens elever og personale på en respektfuld måde – også når der er udfordringer.
 • At støtte op om skolens værdigrundlag og regelsæt
 • Tillid til at skolens ansatte og skolens ledelse agerer ansvarsfuldt og professionelt i forhold til mobning og den øvrige trivsel på skolen.
 • At involvere sig i et forpligtende samarbejde omkring fællesskabet om trivsel i klasserne.

Lærernes og elevernes ansvar 

 • Der finder undervisning sted på tværs af klasserne.
 • Vi arbejder med at styrke de sociale kompetencer.
 • Der opstilles personlige og sociale mål for de enkelte elever og klassen som helhed.
 • Vi har fokus på trivslen i forbindelse med skole/hjemsamarbejdet og teamsamarbejdet omkring den enkelte klasse.
 • Lærerne taler med klassen om modtagelse af nye elever.
 • Elever og lærere opstiller i fællesskab trivselsregler for klassen.
 • Vi tager på ekskursioner og afholder sociale arrangementer med og uden forældre.

Opfølgning

Planlægges i skoleåret 2022 – 2023

Vedtaget 3.11.2020

 

Handleplan for hvordan vi griber ind, hvis det viser sig, at vi konstaterer mobning på skolen

 • Den, der får kendskab til mobning/dårlig trivsel, kontakter straks holdlæreren og forældrene.
 • Holdlærere - evt. årgangsteam lægger en plan for indsatsen.
 • Ledelsen orienteres.
 • De berørte forældre orienteres.

Samtalerne gennemføres af holdlærerne og/eller ledelse:

 • Samtale med den, der bliver mobbet.
 • Samtale med mobber (flere mobbere enkeltvis, derefter samlet).
 • Samtale med medløbere.
 • Samtale med hele klassen om social ansvarlighed.

 

 • Evt. indkaldelse til klasseforældremøde om klassens trivsel.
 • Opfølgende klassemøder med fokus på trivslen.
 • Årgangsteamet holdes løbende orienteret og har fortsat fokus på problemstillingen.

Hvis dette ikke hjælper:

 • Holdlærerne/- teamet inddrager ledelsen i det fortsatte arbejde.
 • Samtale med mobber og mobbeoffers forældre (sammen eller hver for sig), holdlærere og ledelsen, hvor det aftales, hvordan man løser problemet.
 • Der kan evt. hentes hjælp hos skolepsykolog, sundhedsplejerske eller SSP.
 • Hvis dette ikke hjælper, bliver det op til ledelsen i samråd med relevante myndigheder og de berørte forældre at beslutte evt. sanktioner eller handlemuligheder.

Sådan gør vi vores trivselspolitik (antimobbestrategi) kendt af alle:

Elever

 • Vi afholder en trivselsdag, hvor vi bl.a. gennemgår trivselspolitikken (antimobbestrategien) den første fredag i marts, der er Skolernes trivselsdag.

Forældre

 • Vi lægger vores trivselspolitik (antimobbestrategi) ud på hjemmeside.
 • Der orienteres på 1. forældremøde i august måned.

Lektiepolitik

Formål:

Formålet med dette princip er at sikre, at forældre, elever og medarbejdere er bekendt med tilgangen til lektier på Ordblindeinstituttet. 

Eleverne på Ordblindeinstituttet skal ikke lave lektier hjemme, som de ikke selv kan løse.

Mål:

 • At eleverne på Ordblindeinstituttet oplever succes ved at kunne lave deres lektier selvstændigt hjemme.
 • At lektier ikke bliver et konfliktområde hjemme i familierne. 
 • At eleverne på Ordblindeinstituttet får trænet og automatiseret deres læsning ved at læse i et aftalt tidsrum – også i ferierne.

Skolens ansvar:

 • At sikre, at lektierne er tilpasset elevens niveau.
 • At aftalerne omkring lektiemængde og sværhedsgrad er tilpasset den enkelte elev.
 • At læreren og eleven indgår aftaler om lektier.

Forældrenes ansvar:

 • At sørge for at deres barn læser i et aftalt tidsrum, som udgangspunkt hver dag

 • At deres barn får indarbejdet en rutine med lektielæsning i en hyggelig og tryg ramme. 

 • At bakke op om lektierne, da det er en del af skole/hjemsamarbejdet

Elevernes ansvar:

 • At læse i det aftalte tidsrum hver eneste dag.
 • At overholde de aftaler, der indgået med deres lærere omkring lektier.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2024-2025.

Vedtaget: 14. september 2021

Sådan omgås vi hinanden

Formål:

Formålet med dette princip er at skabe klarhed over, hvordan man skal opføre sig som elev, forælder og medarbejder på Ordblindeinstituttet.

En god atmosfære

Alle skal have gode arbejdsforhold på skolen. Skoledagen skal være en rar og positiv oplevelse. Det respekterer man ved at følge lærernes anvisninger, overholde indgåede aftaler og tale ordentligt til andre.

Vi møder til tiden

Eleverne skal have størst muligt udbytte af deres skolegang på Ordblindeinstituttet. Derfor møder alle ind til tiden og forbereder sig til undervisningen i henhold til de indgåede aftaler mellem elever, lærere og forældre.

Værdigenstande

Hvis eleverne har penge, egne it-hjælpemidler eller andre værdigenstande med i skole, har eleverne selv ansvaret for at passe på dem. Skolen stiller et aflåseligt skab til rådighed for den enkelte elev. Skulle uheldet alligevel være ude, og noget går i stykker eller bliver stjålet, er det, som udgangspunkt, hjemmets egen forsikring, der skal dække.

Fravær

Ved fravær kontaktes skolens kontor. Hvis lærere eller skolen ikke har hørt noget, kontaktes hjemmet efter første modul, så vi dermed sikrer, at der ikke er sket noget med eleven på vej i skole.

Pauser

Eleverne har mulighed for at opholde sig følgende steder i pauserne:

 • I skolegården
 • Efter aftale - på boldbanerne på den anden side af jernbanen
 • Indenfor – på Ordblindeinstituttets område, hvis det ikke er til gene for andre på skolen.

Lærerne vil, i det omfang det er muligt, støtte igangsættelse af aktiviteter.

Mobiltelefoner og sociale medier

Mobiltelefonen skal være slukket/på lydløs i skoletiden og skal, som udgangspunkt, afleveres i klasseskabet hver morgen, når man møder ind. Hvis mobilen bruges som en del af undervisningen, må der ikke tages billeder eller optages lydfiler uden forudgående aftaler. Ved overtrædelse af dette, inddrages mobiltelefonen og afleveres på kontoret. Man kan efter aftale med skolens ledelse afhente mobilen efter skoletid.

Man er ikke på sociale medier i undervisningstiden, og man skriver
ordentligt til og om hinanden både på SMS og på de sociale medier.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2022-2023

Vedtaget: 3.11.2020

Vikardækning

Formål:

Formålet med dette princip er at sikre, at kvaliteten af vikardækningen på Ordblindeinstituttet er så kvalificeret som overhovedet mulig.

Mål:

 • At eleverne får udbytte af undervisningen, selvom de faste medarbejdere ikke er tilstede.
 • At Ordblindeinstituttet har et korps af kvalificerede vikarer. 

Skolens ansvar:

 • At stille et vikarkops til rådighed, der kan løse de forskellige opgaver på Ordblindeinstituttet.
 • Altid dække lærerfravær på mellemtrinnet, da udskolingseleverne i nødsituationer kan hjemsendes
 • At der er vikarmateriale til vikarerne ved kendt fravær.
 • At der er klare aftaler mellem vikardækkeren og klasseteamet om, hvornår vikardækning er nødvendig.
 • Ved længerevarende fravær tilstræbes brug af den samme vikar.
 • At løse vikardækningen så godt som muligt ud fra den situation, som skolen står i.
 • Ved længerevarende fravær af klassens faste lærere informeres klassens forældre.

Forældrenes ansvar:

 • At bakke op om Ordblindeinstituttets vikarkops.
 • At melde tilbage til skolen, hvis kvaliteten af vikardækningen ikke stemmer overens med vores formål.

Elevernes ansvar:

 • At eleverne bidrager til at udbyttet af undervisningen bliver så stor som overhovedet mulig.
 • At følge vikarens anvisninger.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2024-2025

 

Vedtaget 14. september 2021

Vedtaget 3.11.2020

Skole/hjem samarbejde

Formål: 

Dette princip har til formål at skabe overordnede rammer for kommunikation og information i skole/hjem-samarbejdet. Ved kommunikation forstås dialog mellem skole og hjem. Ved information forstås orientering fra skole til hjem eller omvendt. 

Mål: 

 • Forældre og medarbejdere på OI oplever samarbejdet på en gavnlig og anerkendende måde. 
 • Samarbejdet foregår i respekt for de forskelligheder, der kan være. 
 • Der tilstræbes en kommunikation og information, så forældre og medarbejdere på OI har den nødvendige viden til at indgå i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde. 

Skolens ansvar: 

 • Alle forældrehenvendelser behandles professionelt. 
 • Dialogen omkring elevens skolegang går gennem de medarbejdere, eleven har kontakt med. Skolens ledelse involveres, hvis forældrene eller medarbejderne finder det hensigtsmæssigt. 
 • De enkelte team informerer om klassens undervisning og den faglige og sociale udvikling. 
 • Skolen udsender information, der dækker de mere generelle forhold om skolens hverdag. 
 • Det tilstræbes, at medarbejdere og ledelsen overholder svarfristen på to arbejdsdage ved forældrehenvendelser til skolen.
 • Som udgangspunkt er AULA kommunikationsmidlet mellem skole og hjem.

Forældrenes ansvar: 

 • Forældre ringer til skolens kontor og melder deres barn syg (1. dag)
 • At AULA er det primære kommunikationsværktøj mellem skole og hjem.
 • Forældrene indgår i konstruktiv og åben dialog med skolen om eget barns skolegang. 
 • Dialogen omkring eget barns skolegang foregår med de medarbejdere, eleven har kontakt med. Skolens ledelse involveres, hvis forældrene eller medarbejderne finder det hensigtsmæssigt. 
 • Forældrene respekterer medarbejdernes professionelle tilgang til eleven. 
 • Forældrene taler aldrig dårligt om skolen, medarbejderne eller andre elever i deres barns påhør.
 • Forældrene skal deltage i skole/hjem-samtaler og det tilstræbes at de deltager i forældremøder og sociale aktiviteter på skolen/i klassen.
 • At forældrene holder sig orienteret på AULA/Meebook
 • At forældrene holder sig orienteret i dokumenter, der omhandler deres barn.
 • At forældrene begrænser ferieafholdelse uden for skolens feriekalender.

Elevernes ansvar: 

 • Gøre opmærksom på, hvis der er problemer fagligt eller socialt i klassen. Det skal gøres på en hensigtsmæssig måde, til en voksen, man har tillid til.
 • At sørge for at sedler i tasken bliver afleveret til forældrene og tilbage igen.

Opfølgning: 

Planlægges i skoleåret 2022 - 2023

Vedtaget: 3.11.2020

Lejrskole

Formål:

 • Formålet med dette princip er at beskrive, hvornår det er muligt at komme på lejrskole, når man er elev på Ordblindeinstituttet.
 • Alle elever skal på lejrskole med 4 overnatninger i 9. klasse ( D-gruppen) på Ordblindeinstituttet. 

Mål:

 • At eleverne og medarbejderne ser og oplever hinanden i en helt anden kontekst.
 • At skabe grobund for et endnu mere unikt sammenhold både blandt medarbejdere og elever til glæde for den faglige læring både før, under og efter lejrskolen.
 • At skabe mulighed for nye venskaber i og på tværs af klasserne. 
 • At give vores elever mulighed for at bryde grænser, være en del af fællesskabet og vokse gennem de succeser, som de opnår på en lejrskole.   

Skolens ansvar:

 • At sikre, at der afsættes både ressourcer og økonomi til lejrskolerne i det omfang, at det er muligt.
 • At lejrskolen hele tiden er en prioritet i skoleårets planlægning.

Forældrenes ansvar:

 • At bakke op om lejrskolen, og støtte op omkring deres børns deltagelse, så de forbliver en del af klassens og årgangens fællesskab.
 • At bakke op om de regler, der i forbindelse med deltagelsen i en lejrskole. 

Elevernes ansvar:

 • At bidrage positivt og konstruktivt, så lejrskolen bliver en succes for alle.
 • At overholde de regler, der er i forbindelse med at være på lejrskole.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2024-2025

Vedtaget: 2.12.2021

 

Brug af sikkerhedsudstyr

Formål:

Formålet med dette princip er at sikre, at medarbejdere og elever på Ordblindeinstituttet bruger sikkerhedsudstyr i forbindelse med undervisning, udflugter, lejrskoler og andre arrangementer som skolen deltager i – herunder også cykelhjelm. 

Hvis ikke anvisningerne omkring sikkerhedsudstyret overholdes, er det ikke muligt at deltage.

Mål:

 • At hverken elever eller medarbejdere kommer til skade i forbindelse med undervisning på eller arrangementer med Ordblindeinstituttet.
 • At gøre eleverne bevidste omkring vigtigheden af brug af sikkerhedsudstyr i alle sammenhænge. 

Skolens ansvar:

 • At arrangøren opfylder lovmæssige sikkerhedskrav.
 • At skolen stiller det rette sikkerhedsudstyr til rådighed i den daglige undervisning i alle skolens undervisningslokaler.

  Forældrenes ansvar:

 • At bakke op om Ordblindeinstituttets princip omkring brug af sikkerhedsudstyr.

Elevernes ansvar:

 • At benytte sig af det sikkerhedsudstyr, som kræves for at være en del af arrangementet eller undervisningen på skolen.
 • At følge de givne anvisninger omkring det sikkerhedsudstyr, der bliver stillet til rådighed.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2024-2025.

Vedtaget: 14. september 2021

Hjemmesiden

Formål:

Formålet med dette princip er at skabe rammen for indholdet af Ordblindeinstituttets hjemmeside.

Mål:

 • At sikre, hjemmesiden opfylder den gældende lovgivning i forhold til offentliggørelse af diverse referater, ferieplaner, APV resultater og andre lovpligtige dokumenter.

 • Hjemmesiden skal oplyse om ordblindhed

 • Hjemmesiden skal oplyse om Ordblindeinstituttets skoletilbud

 • Hjemmesiden skal oplyse om den supplerende undervisning mm.

 • Give et indblik i skolens hverdag generelt

 • At vores hjemmeside altid er opdateret, da den bruges som henvisning i forbindelse med ansættelser. Derudover er hjemmesiden skolens ansigt udadtil.

Skolens ansvar:

 • At udpege en ansvarlig medarbejder, der har til opgave at lægge diverse dokumenter ud på hjemmesiden og holde den ved lige.
 • Skolens ledelse sikrer, i samarbejde med TRIO, at skolens hjemmeside er opdateret i forhold til trivselsundersøgelser, APV-undersøgelser, social kapital undersøgelser, ferieplaner mm).

Skolebestyrelsens ansvar:

Sikre, at principper er opdateret, og referaterne fra skolebestyrelsesmøderne lægges på hjemmesiden.

Administrations ansvar:

At videresende diverse dokumenter fra MED-udvalget, skolebestyrelsen og forvaltningen til skolens hjemmesideansvarlig, så hjemmesiden altid er opdateret.

Medarbejderens ansvar:

At hjemmesiden altid er placeret hos en medarbejder som en opgave på opgaveoversigten.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2022-2023.

Vedtaget: 3.11.2020

Undervisningens organisering

Formål:

Formålet med dette princip er at sætte rammen for undervisningens
organisering på Ordblindeinstituttet.

Mål:

At skabe en tydelig ramme for skolebestyrelsens tilsynsopgave på
Ordblindeinstituttet.

Skolebestyrelsens tilsynsopgave omhandler følgende:

 • Godkendelse af undervisningstimetal på alle klassetrin

 • Godkende ændringer i skoledagens længde

 • Ansøgning til konvertering af den understøttende undervisning

 • Budget og undervisningsmidler der, som udgangspunkt, forelægges skolebestyrelsen på skolebestyrelsesmødet i februar måned.

Holddannelse:

Eleverne sammensættes, som udgangspunkt efter klassetrin og deres
mulighed for at kunne trives i gruppen.
Vi tilstræber så få holdlærerskift, som muligt, og nødvendige rokeringer af
elever mellem holdene sker i perioden mellem skoleårets start og
efterårsferien.
To-lærertimer i dansk gives efter antal elever. Der er altid et hold mere i
matematik og engelsk end der er klasser (2 klasser på årgangen, betyder 3
hold matematik og 3 hold engelsk).
Derudover forsøger skolens ledelse i samarbejde med medarbejderne at
lægge ekstra ressourcer hos de hold, elever eller fag, der giver bedst
mening for kerneydelsen.

Samarbejde med lokalsamfund, kultur-, folkeoplysning-, idræts- og
foreningsliv:

På Ordblindeinstituttet bruger vi ”Åben skole” i undervisningen samt et
samarbejde med Skovlunde kirke om et samlet konfirmationshold for OI.

Udbud af valgfag:

Vi tilbyder håndværk og design samt madkundskab på 7. årgang, som et 2.
årig valgfag, der afsluttes med en eksamen i slutningen af 8. klasse.

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen:

Forældrene bliver orienteret om elevernes udbytte af undervisningen ved 1.
og 2. skole/hjemsamtale i løbet af skoleåret. Derudover orienteres
forældrene også ved de årlige revisitations-/udskolingsmøder, hvor en del
af skriftligheden er en udtalelse fra lærerne i alle klassetrinnets fag.
Derudover får eleverne i 8., 9. og 10. klasse karaktere to gange om året.

Fordeling af medarbejdernes arbejdsopgaver:

Arbejdets fordeling sker gennem dialog mellem ledelse, medarbejdere, AMR
og TR. Vi arbejder, som udgangspunkt, ud fra et få-lærer-princip på alle
årgange, men da vi også skal opfylde linjefagskompetencedækningen, kan
det ikke altid lade sig gøre. Derfor må vi acceptere, at der vil forekomme
faglærere i specifikke fag.

Praktik:

På Ordblindeinstituttet afvikles der praktik på 8., 9. og 10. årgang.
Tidspunktet for praktikperioderne bestemmes af skolens
uddannelsesvejleder.
Praktikken skal bidrage til at sikre elever et bedre kendskab til
arbejdsmarkedet, arbejdsvilkår og arbejdsliv.
Efter aftale med forældre, elev, lærere, ledelse og uddannelsesvejleder kan
der arrangeres særpraktikker for elever fra 6. - 10. årgang, hvis eleven har
et særligt behov eller ønske herom.
I udskolingen vil eleverne komme i brobygningsforløb på forskellige
ungdomsuddannelser for at sikre viden om uddannelsesveje og senere
jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt. Praktikken, brobygningen
og skolens arbejde med fælles mål for uddannelse og job skal styrke
elevernes muligheder for at træffe kvalificerede uddannelsesvalg efter
folkeskolen.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2022-2023.

Vedtaget: 3.11.2020

Supplerende undervisning

Formål:

Formålet med dette princip er at skabe overblik over Ordblindeinstituttets forskellige ydelser i forhold til den indtægtsdækkede virksomhed.

Mål:

 • At sikre at den supplerende undervisning er en del af kerneydelsen på Ordblindeinstituttet.

 • At alle medarbejdere, så vidt det er muligt, bidrager til den supplerende undervisning.

Skolens ansvar:

 • At sikre en høj faglig kvalitet i den supplerende undervisning.

 • Fortsat udvikle den supplerende undervisning, så de svarer til det behov, fag og stuktur, der efterspørges hos brugerne af den supplerende undervisning.

Administrations ansvar:

 • At modtage tilmeldinger og udarbejde hold til den supplerende undervisning to gange om året, så der kan starte hold i september og januar.
 • Sørge for opkrævning for den supplerende undervisning.
 • At holde ”Guiden til den supplerende undervisning” opdateret.
 • Lægge opgaverne ind i lærernes opgaveoversigt, hvis de ikke allerede er lagt ind fra skoleårets start.

Medarbejderens ansvar:

 • At bakke op om den supplerende undervisning på Ordblindeinstituttets.

 • At være bekendt og hjemme i ”Guiden til den supplerende undervisning på OI”.

 • At den supplerende undervisning er en naturlig del af opgaveoversigten, når man arbejder på Ordblindeinstituttet.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2022-2023.

Vedtaget: 3.11.2020

Projektopgave i 9. klasse

Formål:

Formålet med dette princip er at sætte rammen for afviklingen af projektopgaven i 9. klasse

Mål:

At skabe en tydelig ramme omkring arbejdet med projektopgaven mellem skolen, medarbejdere, forældre og elever i 9. klasse på Ordblindeinstituttet.

Skolens ansvar:

At udarbejdelsen af projektopgaven er, som udgangspunkt, planlagt til at ligge på samme tid og fremgår af årsplanen.

Forældrenes ansvar:

 • At bakke op om Ordblindeinstituttets arbejde omkring projektopgaven.

 • Sørge for, at der ikke lægges fridage, andre aftaler eller rejser i den periode, hvor skolen har planlagt projektopgaven.

Elevernes ansvar:

 • At deltage, bidrage aktivt og overholde deadline for afleveringen af projektopgaven.

 • At forberede og gennemføre fremlæggelse af projektopgaven.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2024-2025.

Vedtaget: 2.12.2021

Rusmidler og energidrikke

Formål:

Formålet med dette princip er at skabe klare regler, grundigt kendskab til og konsekvenser for brug af rusmidler og energidrikke hos elever, forældre, medarbejdere og andre interessenter på Ordblindeinstituttet.

Mål:

 • At eleverne på OI får et grundigt kendskab til rusmidler, så de derigennem får mulighed for at tage de rigtige beslutninger fremadrettet i deres liv.

 • At skabe en tydelighed omkring forventninger mellem skolen, medarbejdere, forældre og elever i arbejdet omkring rusmidler.

 • At sikre, at eleverne har kendskab til og kender konsekvenserne i forbindelse med brug af rusmidler.

Skolens ansvar:

 • At tilrettelægge og formidle en undervisning, der sikrer, at alle elever på relevante tidspunkter i skoleforløbet tilegner sig viden om sociale og sundhedsmæssige aspekter ved indtagelse af rusmidler/energidrikke.

 • At der på 7. årgang bliver indkaldt til et forældremøde, hvor der aftales retningslinjer for indtagelse af alkohol, når klassens elever er samlet. Derudover skal der også indgås aftaler omkring, hvordan forældre kontakter hinanden, hvis de oplever eller hører om klassekammerater, der er i gang med at eksperimentere med ulovlige rusmidler.

Forældrenes ansvar:

 • At bakke op om Ordblindeinstituttets princip omkring rusmidler, alkohol og energidrikke.

 • Deltage i forældremøder omkring rusmidler.

 • Overholde de aftaler, der indgås i forældregruppen.
 • Være klar til at tage den svære samtale med andre forældre om deres barn.

Elevernes ansvar:

 • At overholde de aftaler, der bliver indgået i forældregruppen på Ordblindeinstituttet.

 • At fortælle en voksen på skolen, hvis de oplever, at en klassekammerat har et forbrug af ulovlige rusmidler, alkohol eller energidrikke.

Regler:

 • Der er nul-tolerance overfor ulovlige rusmidler og alkohol i skoletiden og i arbejdstiden. Rygning (personale) skal foregå uden for skolens matrikel.
 • Skolens ledelse kan give dispensation for udskænkning af alkohol til arrangementer i skoleregi til forældre, medarbejdere og gæster.
 • Elever på skolen kan ikke nyde alkohol til arrangementer i skoleregi.

Konsekvenser:

Elever:

Der er nul-tolerance ved indtagelse af ulovlige rusmidler og alkohol i skoletiden. Hvis det sker, bortvises eleven og forældrene bliver indkaldt til møde. Hjemmet vil ligeledes blive kontaktet, hvis reglerne om rygning ikke bliver overholdt.

Forældre:

Hvis skolen bliver bekendt med et misbrug af ulovlige rusmidler eller alkohol hos en forældre, er skolen forpligtet til at sende en underretning til hjemkommunen uden at kontakte hjemmet først.

Medarbejder:

Hvis en medarbejder er afhængig af ulovlige rusmidler eller alkohol, følges Ballerup kommunes politik på dette område.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2022-2023.

Vedtaget: 3.11.2020

Sorg- og krisehandleplan

Indledning

Mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte, at støtten fra det nære personlige netværk er den mest betydningsfulde. Skolen er en meget vigtig del af elevens og personalets personlige netværk.

 • Skolen/arbejdspladsen har i dag en langt større medmenneskelig opgave end tidligere. Skolen/arbejdspladsen må have en handleplan klar, hvis/når der sker voldsomme og følelsesmæssige begivenheder i en elevs/ansats liv.
 • Nogle børn har et meget tyndt socialt netværk. De har ingen voksne at tale med, når der opstår problemer og kritiske situationer.
 • Et godt forældresamarbejde danner grundlaget for en velfungerende handleplan på dette område. Der orienteres om planen på forældremøder. Det er vigtigt, at forældrene får forståelse for, at skolen meget gerne vil informeres, når der sker væsentlige ændringer i et barns liv. Her tænkes bl.a. på skilsmisse, alvorlig sygdom og død.
 • For at tage del i denne handleplan kræves ikke særlig ekspertise, men omtanke. Det er legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over.

Formålet med denne handleplan er at skitsere nogle retningslinjer for eventuelle sorg og krisesituationer. Når en kritisk situation opstår, samles de personaler, der er tæt på eleven/medarbejderen, med relevante ledere for at aftale, hvad der skal gøres, og hvilke ressourcepersoner, der skal kontaktes. Gruppen udarbejder en handleplan for at skabe et fælles grundlag at handle ud fra. Det er nødvendigt, at vi har en fælles erkendelse af problemets vigtighed og er enige om en fælles strategi/måde at handle på. Gruppen aftaler endvidere handleplan fx med følgende punkter:

1. Hvem leder indsatsen?

2. Hvordan planlægges resten af dagen og dagen i morgen?

3. Hvordan markerer skolen hændelsen? (Kontakt til familien om evt. ønske)

4. Hvad gøres i den berørte klasse?

5. Hvad gøres i forhold til kammerater i andre klasser?

6. Hvad gøres i forhold til personalet?

7. Hvor får vi mere relevant information?

8. Hvordan tackler vi eventuelt pressen? Hvem udtaler sig?

9. Hvilke forhold skal overvejes i forhold til de pårørende?

10. Hvad gør vi vedrørende information til hjemmene?

11. Hvilke ressourcepersoner ønsker vi eventuelt at kontakte/inddrage?

Det er vigtigt:

 • At sikre sig, at der er en kollegial ledsager gennem sorgarbejdet
 • At aftale, hvem der kontakter familien (kun én)
 • At være åben om sorgen – lytte og tale - ikke fortie
 • At melde fra og giv videre, hvis man ikke magter opgaven.

I det følgende beskrives handleplanerne for forskellige krisesituationer

1. En lærer/pædagog/ansat

2. En elev

3. Forældre/søskende

4. Slægtninge

 

Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død

Under sygdomsforløbet:

En ansat mødes med forældrene for at lave aftaler vedrørende:

 • Orientering til klassekammeraterne (Husk evt. søskendes lærere og klasser)

 • Orientering til klasseteamet.

 • Orientering om sygdommen, forløb og evt. prognose

 • Hvordan skolen bedst støtter eleven og familien

 • Hvornår familien igen kontaktes

 • Mulighed for undervisning under sygdommen

Husk jævnlig kontakt fra klassen til den syge i form af besøg, breve m. m.

Hvis eleven dør:

Det videre forløb aftales hurtigst muligt mellem de involverede medarbejdere. Matriklens personalegrupper orienteres:

Handleplan:

 • Kontakt til elevens forældre. Der sendes en buket

 • Klassen orienteres af klasselærer og skoleleder

 • Klassens forældre orienteres gennem forældreintra

 • Der tages stilling til, om / hvordan skolens øvrige forældre orienteres

 • Læreren sikrer sig, at ingen elev går alene hjem til et tomt hus

 • Berørte klasser får mulighed for at tale med en lærer eller psykolog efter behov

 • Lærerteamet er særlig opmærksomt på børn, der har specielle relationer til den afdøde

 • Flaget går på halv, og der holdes 1 min stilhed. De berørte forældre indbydes til at deltage

 • Forældrene kontaktes angående klassens eventuelle deltagelse i begravelsen •

 • Der kan lægges en buket på et evt. ulykkessted • Klassen aftaler, hvad der skal gøres med elevens plads m.m.

 • Der bestilles bårebuket fra klassen/skolen • Eventuelt besøg af præsten, som fortæller om, hvordan en begravelse foregår

 • På længere sigt holder primært klassens lærere og dernæst resten af det pædagogiske personale godt øje med børnene. Lærerne skal være parate til at behandle emner om død, sorg etc.

Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos en elevs pårørende

Under sygdomsforløbet:

Der aftales med familien vedrørende

 • Orientering til klasseteamet.

 • Orientering til klassekammeraterne (Husk evt. søskendes lærere og klasser)

 • Klassens forældre orienteres via forældreintra

 • Hvordan skolen bedst støtter eleven under sygdomsperioden

 • Den videre kontakt til familien

 • Evt. kontakt til psykolog/andre instanser

Hvis et barn mister

De helt centrale personer er klasselæreren og klasseteamet.

 • Klassen samles med relevante lærere samt en fra skolens ledelse, og der orienteres om det skete.

 • Klassens forældre orienteres via forældreintra.

 • Skolens ledelse eller klasselærer sender en buket blomster til hjemmet.

Herefter foretages følgende:

 • En repræsentant fra skolen tager kontakt med hjemmet.

 • Kontaktforældrene underrettes om tid og sted for begravelsen

 • Skolen sender en bårebuket

 • Relevante ansatte deltager i begravelsen efter aftale med de pårørende

 • I tiden derefter udvises ekstra omsorg og åbenhed overfor den pågældende elev

 • Der udvises stor åbenhed. Man er parat til en samtale, når behovet er der.

 • Klassekammeraterne og lærerne opfordres til at vise omsorg og tale med den pågældende elev efter elevens behov.

 • Ansatte er i tiden derefter særligt opmærksomme på sorg/reaktioner fra eleven, der tilbydes samtaler med psykolog

Lærere har fokus på barnets trivsel i skolen og holder kontakt med hjemmet.

Ved en ansats livstruende sygdom og eventuelle død

Efter aftale med den ansatte/pårørende: (her sammenholdes der med listen af de ansattes kontaktpersoner)

 • Skoleledelsen orienterer de ansatte.

 • De implicerede elever orienteres.

 • De pågældende klassers forældre orienteres via forældreintra.

 • Det videre forløb aftales med den ansatte/de pårørende.

Hvis en ansat dør.

 • Skoleledelsen orienterer alle medarbejdere på skolen.

 • Skolelederen orienterer Skoleforvaltningen.

 • Skoleledelsen samler eventuelt alle skolens børn og orienterer om dødsfaldet. Der skal tages særligt hensyn til berørte klasser og medarbejdere.

 • Der flages på halv – alle samles ved flagstangen – evt. 1 min. stilhed

 • Eleverne i de berørte klasser samles med teamets øvrige lærere samt en ressourceperson og sørger desuden for, at ingen elev går hjem til et tomt hus.

 • Skoleledelsen orienterer alle forældre via forældreintra.

 • De efterladte bestemmer i hvilket omfang, man ønsker skolens deltagelse ved begravelsen.

 • Skolelederen orienterer de berørte parter om begravelsen.

 • Skolen sender en bårebuket.

 • På længere sigt holder klassens lærere godt øje med børnene. Lærerne skal være parate til at behandle emner om død, sorg etc.

Hvis en ansat mister

Efter aftale med den ansatte:

 • Sammenkalder skoleledelsen personalet, som orienteres

 • Orienterer skoleledelsen den pågældendes elever.

 • Informeres forældre via forældreintra.

 • Sender skolen blomster og evt. bårebuket.

 • Tages der stilling til evt. deltagelse i begravelsen.

Der udvises stor åbenhed og omsorg.

Hvis der sker en alvorlig ulykke under ture væk fra skolen

 • Hvis der sker en alvorlig ulykke tilkaldes hjælp, og skolens ledelse informeres.

 • Skolens ledelse kontakter forældrene til den / de forulykkede.

 • De øvrige elever bringes i sikkerhed og bringes tilbage til skolen med hjælp fra skolens kontor.

 • På skolen får de implicerede ansatte og eventuelt skolens psykolog rede på det skete.

 • Ved en alvorlig ulykke kontakter skolens kontor forældrene til de andre børn. Forældrene henter børnene på skolen. Intet barn må gå hjem til et tomt hus.

 • Alle skolens elever orienteres om det skete.

 • Alle skolens forældre orienteres via forældreintra.

 • Næste dag er klassen sammen med de relevante ansatte og en psykolog.

Hvis eleven dør som følge af ulykken - se under afsnittet: ”hvis eleven dør”

Der udvises stor åbenhed. Man er parat til en samtale, når behovet er der.

Bemærkninger

Denne handleplan er udarbejdet i et samarbejde mellem ledelsen, TRIOen og MED. Den tages op til revision en gang om året.