Principper for Ordblindeinstituttet

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Ordblindeinstituttet. Du finder dem alle sammen her.

Alkoholpolitik

Formål

 • At udskyde de unges alkoholdebut
 • At nedsætte mængden af de unges alkoholindtagelse.

Indhold

Målene søges opnået gennem en prægning af de unges normdannelse. Det gøres blandt andet ved:
at skolen tilrettelægger og formidler en undervisning, der sikrer, at alle ele-ver på relevante tidspunkter i skoleforløbet tilegner sig viden om de sociale og sundhedsmæssige aspekter ved alkoholindtagelse

 • At forældre og skole kan samarbejde om børns og unges forhold til alkohol og diskutere holdninger og fælles rammer for de unges sociale liv
 • At forældre og skole er bevidste om de situationer, hvor voksne er modeller for de unges alkoholindtagelse, ved at vise mådehold
 • At ansattes alkoholindtagelse sker i overensstemmelse med de fastsatte regler.

Forslag til handleplan

Undervisningen kan tage udgangspunkt i faghæftet for det obligatoriske emne "Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab" og formidler ud fra det beskrevne sundhedsbegreb.

Klasselæreren har ansvaret for

 • at alkohol og rushmidler indgår i årsplanen for undervisningen fra 4. klasse
 • at alkohol, så vidt det er muligt, indgår i tværfaglige undervisningsforløb og efter behov som selvstændigt emne fra 5. klasse
 • at man på et klasseforældremøde senest i 7. klasse får mulighed for at diskutere emnet og f.eks. kan udarbejde aftale vedrørende alkohol til klassefest.

Antimobbepolitik og handleplan

Formål 

Med dette princip vil vi gerne sikre og fremme trivslen på Ordblindeinstituttet. På Ordblindeinstituttet accepterer vi ikke mobning. Hvis det alligevel forekommer, indeholder vores antimobbestrategi en handleplan for, hvordan der gribes ind.

Definition på mobning

Defineret på baggrnd af Dan Olweus, norsk psykolog

Mobning er, når en person gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.

Ved negative handlinger forstås:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.
 • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt at sige ubehagelige og lede ting.
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker om at lade være med at irritere eller såre andre.

Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen.

Mål

 • Sikre trivsel og et sundt psykisk undervisningsmiljø på Ordblindeinstituttet. 
 • Sikre, at alle er en del af et fællesskab på Ordblindeinstituttet. 
 • At lære eleverne på Ordblindeinstituttet, at forskellighed er en styrke.  

Skolens ansvar

 • Vi er tydelige i vores forventninger til elevernes adfærd.
 • Vi forventer en respektfuld omgangstone også på sociale medier.
 • Alle ansatte er bevidste om vigtigheden af at være gode rollemodeller.
 • Vi har fælles traditioner (store badedag, motionsdag, trivselsdage og flexuger mm).
 • Vi inddrager eleverne i hverdagens projekter – og giver dem ansvar og mulighed for anerkendelse.
 • Elevrådet inddrages i arbejdet med fællesskab og trivsel.
 • Vi arbejder med adfærdsregler - få klare grundregler for hele skolen fulgt op af specifikke udmøntninger i de enkelte elevgrupper.
 • Vi har en politik for anvendelse af mobiler og sociale medier i skoletiden
 • En af forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen deltager i ”Goddag dag” for nye elever og forældre, hvor der orienteres om skolens trivselspolitik (antimobbestrategi)

Forældrenes ansvar

 • At omtale skolens elever og personale på en respektfuld måde – også når der er udfordringer.
 • At støtte op om skolens værdigrundlag og regelsæt
 • Tillid til at skolens ansatte og skolens ledelse agerer ansvarsfuldt og professionelt i forhold til mobning og den øvrige trivsel på skolen.
 • At involvere sig i et forpligtende samarbejde omkring fællesskabet om trivsel i klasserne.

Lærernes og elevernes ansvar 

 • Der finder undervisning sted på tværs af klasserne.
 • Vi arbejder med at styrke de sociale kompetencer.
 • Der opstilles personlige og sociale mål for de enkelte elever og klassen som helhed.
 • Vi har fokus på trivslen i forbindelse med skole/hjemsamarbejdet og teamsamarbejdet omkring den enkelte klasse.
 • Lærerne taler med klassen om modtagelse af nye elever.
 • Elever og lærere opstiller i fællesskab trivselsregler for klassen.
 • Vi tager på ekskursioner og afholder sociale arrangementer med og uden forældre.

Opfølgning

Planlægges i skoleåret 2022 – 2023

 

Handleplan for hvordan vi griber ind, hvis det viser sig, at vi konstaterer mobning på skolen

 • Den, der får kendskab til mobning/dårlig trivsel, kontakter straks holdlæreren og forældrene.
 • Holdlærere - evt. årgangsteam lægger en plan for indsatsen.
 • Ledelsen orienteres.
 • De berørte forældre orienteres.
 • Samtalerne gennemføres af holdlærerne og/eller ledelse:Samtale med den, der bliver mobbet.
 • Samtale med mobber (flere mobbere enkeltvis, derefter samlet).
 • Samtale med medløbere.
 • Samtale med hele klassen om social ansvarlighed.
 • Evt. indkaldelse til klasseforældremøde om klassens trivsel.
 • Opfølgende klassemøder med fokus på trivslen.
 • Årgangsteamet holdes løbende orienteret og har fortsat fokus på problemstillingen.

Hvis dette ikke hjælper:

 • Holdlærerne/- teamet inddrager ledelsen i det fortsatte arbejde.
 • Samtale med mobber og mobbeoffers forældre (sammen eller hver for sig), holdlærere og ledelsen, hvor det aftales, hvordan man løser problemet.
 • Der kan evt. hentes hjælp hos skolepsykolog, sundhedsplejerske eller SSP.
 • Hvis dette ikke hjælper, bliver det op til ledelsen i samråd med relevante myndigheder og de berørte forældre at beslutte evt. sanktioner eller handlemuligheder.

Sådan gør vi vores trivselspolitik (antimobbestrategi) kendt af alle:

Elever

Vi afholder en trivselsdag, hvor vi bl.a. gennemgår trivselspolitikken (antimobbestrategien) den første fredag i marts, der er Skolernes trivselsdag.

Forældre

Vi lægger vores trivselspolitik (antimobbestrategi) ud på hjemmeside.

Der orienteres på 1. forældremøde i august måned.

Lektiepolitik

Formål:

Formålet med dette princip er at sikre, at forældre, elever og medarbejdere er bekendt med tilgangen til lektier på Ordblindeinstituttet. 

Eleverne på Ordblindeinstituttet skal ikke lave lektier hjemme, som de ikke selv kan løse.

Mål:

 • At eleverne på Ordblindeinstituttet oplever succes ved at kunne lave deres lektier selvstændigt hjemme.
 • At lektier ikke mere er et konfliktområde hjemme i familierne. 
 • At eleverne på Ordblindeinstituttet får trænet og automatiseret deres læsning ved at læse 15 – 20 minutter om dagen – også i weekenden og i ferierne.

Skolens ansvar:

 • At sikre, at lektierne er afpasset elevens niveau.
 • At aftalerne omkring lektiemængde og sværhedsgrad er afpasset den enkelte elev.
 • At læreren og eleven indgår aftaler om lektier.
 • At bakke op om lektierne, da det er en del af skole/hjemsamarbejdet.

Forældrenes ansvar:

 • At sørge for, at deres barn læser 15 – 20 minutter hver eneste dag.
 • At deres barn får indarbejdet en rutine med lektielæsning i en hyggelig og tryg ramme. 

Elevernes ansvar:

 • At læse 15 – 20 minutter hver eneste dag.
 • At overholde de aftaler, der indgået med deres lærere omkring lektier.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2021-2022.

Sådan omgås vi hinanden

Et samlet skoletilbud

Skolegangen på Ordblindeinstituttet er et samlet tilbud. Derfor deltager ele-verne sammen i alle skolens og klassens fag og aktiviteter.

Til tiden

Eleverne skal have størst muligt udbytte af deres ophold på OI. Derfor mø-der alle til tiden og forbereder sig til undervisningen efter de aftaler, der er truffet mellem elever, lærere og forældre.

En god atmosfære

Alle skal have gode arbejdsforhold på skolen. Skoledagen skal være en rar og positiv oplevelse. Det respekterer man ved at følge lærernes anvisnin-ger, tale ordentligt til andre og følge de indgåede aftaler.

Hvis uheldet er ude

Elever kan i leg eller af andre grunde komme til at ødelægge inventar eller andre ting. Hvis det sker, er elevernes hjem økonomisk ansvarlig for det, f.eks. ved familiens ansvarsforsikring.

Værdigenstande

Eleverne kan have brug for at tage penge med i skole. Ligesom andre vær-digenstande, f.eks. mobiltelefoner, har eleverne selv ansvar for at passe på dem. Derfor får hver elev tilbudt et aflåselig skab. Skolen har ikke mulighed for at erstatte ting, der bliver væk.

Fravær

Det er meget vigtigt for forældrene og skolen at vide, når en elev er fravæ-rende eller forsinkede. Derfor ringer forældrene til skolens kontor om mor-genen, hvis der opstår uregelmæssigheder. Hvis en elev ikke er mødt til før-ste time, og der ikke er ringet besked, kontakter skolen hjemmet. Hjemmet og skolen samarbejder om så lidt fravær som overhovedet muligt. Hvis for-ældrene ønsker deres barn fritaget for undervisning af nødvendige grunde, kan en af skolens ledere dog give skriftligt lov til det.

Pauser

Eleverne har mulighed for at opholde sig disse steder i pauserne:

 • Skolegården foran klasserne

 • Legepladsen

 • Indendørs i OI´s del af bygningen hvis det man ikke støjer eller generer andre.

Mobiltelefoner og sociale medier

Mobiltelefoner er nyttige for OI´s elever, blandt andet for at de kan være i kontakt med deres forældre. Når telefonerne ikke benyttes i undervisnin-gen, skal de være slukket. Mobiltelefoner/Ipads må kun bruges til, at tage billeder/optage lyd med til brug for undervisningen. Man skriver ordentligt til og om hinanden på sms og andre sociale medier. ”Skolens leder eller den, som er bemyndiget hertil, kan tilbageholde private genstande i til-fælde, hvor en elev overtræder skolens ordensregler eller ved brug af skolens tilbud i øvrigt. Skolens leder eller den, som er bemyndiget hertil, bestemmer, hvornår genstanden kan afhentes”.

Bekendtgørelsen nr. 320 – om fremme af god orden i folkeskolen
Vedtaget af Ordblindeinstituttets bestyrelse d. 21. marts 2017 Linda Hofman, Formand for skolebestyrelsen

Vikardækning

Formål:

Formålet med dette princip er at sikre, at kvaliteten af vikardækningen på Ordblindeinstituttet er så kvalificeret som overhovedet mulig.

Mål:

 • At eleverne får udbytte af undervisningen, selvom de faste medarbejdere ikke er tilstede.
 • At Ordblindeinstituttet har et korps af kvalificerede vikarer. 

Skolens ansvar:

 • At stille et vikarkops til rådighed, der kan løse de forskellige opgaver på Ordblindeinstituttet.
 • Altid dække lærerfravær på mellemtrinnet
 • At der er vikarmateriale til vikarerne ved kendt fravær.
 • At der er klare aftaler mellem vikardækkeren og klasseteamet om, hvornår vikardækning er nødvendig.
 • Ved længerevarende fravær tilstræbes brug af den samme vikar.
 • At løse vikardækningen så godt som muligt ud fra den situation, som skolen står i.
 • Ved længerevarende fravær af klassens faste lærere informeres klassens forældre.

Forældrenes ansvar:

 • At bakke op om Ordblindeinstituttets vikarkops.
 • At melde tilbage til skolen, hvis kvaliteten af vikardækningen ikke stemmer overens med vores formål.

Elevernes ansvar:

 • At eleverne bidrager til at udbyttet af undervisningen bliver så stor som overhovedet mulig.
 • At følge vikarens anvisninger.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2021-2022.

Skole/hjem samarbejde

Formål: 

Dette princip har til formål at skabe overordnede rammer for kommunikation og information i skole/hjem-samarbejdet. Ved kommunikation forstås dialog mellem skole og hjem. Ved information forstås orientering fra skole til hjem eller omvendt. 

Mål: 

 • Forældre og medarbejdere på OI oplever samarbejdet på en gavnlig og anerkendende måde. 
 • Samarbejdet foregår i respekt for de forskelligheder, der kan være. 
 • Der tilstræbes en kommunikation og information, så forældre og medarbejdere på OI har den nødvendige viden til at indgå i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde. 

Skolens ansvar: 

 • Alle forældrehenvendelser behandles professionelt. 
 • Dialogen omkring elevens skolegang går gennem de medarbejdere, eleven har kontakt med. Skolens ledelse involveres, hvis forældrene eller medarbejderne finder det hensigtsmæssigt. 
 • De enkelte team informerer om klassens undervisning og den faglige og sociale udvikling. 
 • Skolen udsender information, der dækker de mere generelle forhold om skolens hverdag. 
 • Det tilstræbes, at medarbejdere og ledelsen overholder svarfristen på to arbejdsdage ved forældrehenvendelser til skolen.
 • Som udgangspunkt er AULA kommunikationsmidlet mellem skole og hjem.

Forældrenes ansvar: 

 • Forældre ringer til skolens kontor og melder deres barn syg (1. dag)
 • At AULA er det primære kommunikationsværktøj mellem skole og hjem.
 • Forældrene indgår i konstruktiv og åben dialog med skolen om eget barns skolegang. 
 • Dialogen omkring eget barns skolegang foregår med de medarbejdere, eleven har kontakt med. Skolens ledelse involveres, hvis forældrene eller medarbejderne finder det hensigtsmæssigt. 
 • Forældrene respekterer medarbejdernes professionelle tilgang til eleven. 
 • Forældrene taler aldrig dårligt om skolen, medarbejderne eller andre elever i deres barns påhør.
 • Forældrene skal deltage i skole/hjem-samtaler og det tilstræbes at de deltager i forældremøder og sociale aktiviteter på skolen/i klassen.
 • At forældrene holder sig orienteret på AULA/Meebook
 • At forældrene holder sig orienteret i dokumenter, der omhandler deres barn.
 • At forældrene begrænser ferieafholdelse uden for skolens feriekalender.

Elevernes ansvar: 

 • Gøre opmærksom på, hvis der er problemer fagligt eller socialt i klassen. Det skal gøres på en hensigtsmæssig måde, til en voksen, man har tillid til.
 • At sørge for at sedler i tasken bliver afleveret til forældrene og tilbage igen.

Opfølgning: 

Planlægges i skoleåret 2022 - 2023

Lejrskole

Formål:

 • Formålet med dette princip er at beskrive, hvornår det er muligt at komme på lejrskole, når man er elev på Ordblindeinstituttet.
 • Alle elever skal på lejrskole med 3 overnatninger i 7. klasse ( B-gruppen) og 4 overnatninger i 9. klasse ( D-gruppen) på Ordblindeinstituttet. 

Mål:

 • At eleverne og medarbejderne ser og oplever hinanden i en helt anden kontekst.
 • At skabe grobund for et endnu mere unikt sammenhold både blandt medarbejdere og elever til glæde for den faglige læring både før, under og efter lejrskolen.
 • At skabe mulighed for nye venskaber både i klassen og på tværs af klasserne. 
 • At give vores elever mulighed for at bryde grænser, være en del af fællesskabet og vokse gennem de succeser, som de opnår på en lejrskole.   

Skolens ansvar:

 • At sikre, at der afsættes både ressourcer og økonomi til lejrskolerne i det omfang, at det er muligt.
 • At lejrskolen hele tiden er en prioritet i skoleårets planlægning.

Forældrenes ansvar:

 • At bakke op om lejrskolen, og støtte op omkring deres børns deltagelse, så de forbliver en del af klassens og årgangens fællesskab.
 • At bakke op om de regler, der i forbindelse med deltagelsen i en lejrskole. 

Elevernes ansvar:

 • At bidrage positivt og konstruktivt, så lejrskolen bliver en succes for alle.
 • At overholde de regler, der er i forbindelse med at være på lejrskole.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2021-2022.

 

Brug af sikkerhedsudstyr

Formål:

Formålet med dette princip er at sikre, at medarbejdere og elever på Ordblindeinstituttet bruger sikkerhedsudstyr i forbindelse med undervisning, udflugter, lejrskoler og andre arrangementer som skolen deltager i – herunder også cykelhjelm. 

Hvis ikke anvisningerne omkring sikkerhedsudstyret overholdes, er det ikke muligt at deltage.

Mål:

 • At hverken elever eller medarbejdere kommer til skade i forbindelse med undervisning på eller arrangementer med Ordblindeinstituttet.
 • At gøre eleverne bevidste omkring vigtigheden af brug af sikkerhedsudstyr i alle sammenhænge. 

Skolens ansvar:

 • At sikre, at arrangementsafholdere har den rette holdning til deltagernes sikkerhed under arrangementet.
 • At arrangementafholderne opfylder lovmæssige sikkerhedskrav.
 • At skolen stiller det rette sikkerhedsudstyr til rådighed i den daglige undervisning i alle skolens undervisningslokaler.

  Forældrenes ansvar:

 • At bakke op om Ordblindeinstituttets princip omkring brug af sikkerhedsudstyr.

Elevernes ansvar:

 • At benytte sig af det sikkerhedsudstyr, som kræves for at være en del af arrangementet eller undervisningen på skolen.
 • At følge de givne anvisninger omkring det sikkerhedsudstyr, der bliver stillet til rådighed.

Opfølgning:

Planlægges til skoleåret 2021-2022.